Oppløsing av det tvangssammenslåtte fylket Viken var et hett tema i valgkampen før høstens stortingsvalg. Et flertall av fylkespartiene lovet da at Viken skulle oppløses og tilbakeføres til de opprinnelige fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Regjeringspartiene bak tvangsopprettelsen, Høyre, Venstre og KrF tapte valget, men særlig Høyre legger nå mye prestisje i å forsvare Vikens fortsatte eksistens.

Det er særlig økonomi som brukes som argument. En rapport fra ledelsen i Viken er naturlig nok bekymret for fremtiden ved en oppløsning. Man må forvente at de som i dag sitter i lukrative stillinger både administrativt og politisk gjerne vil beholde lønn og posisjoner. Til deres overdrevne bekymring kan man si at fremtidig finansiering av fylkeskommunene ligger i fremtidige statsbudsjetter. Dette er en politisk sak, slik det også var under Solbergregjeringen.

For de fire foreløpige kjente kandidatene for fylkesoppløsningene i Troms/Finnmark, Innlandet, Vestfold/Telemark og Viken anslås kostnadene til 690 mill, hvorav Viken etter eget overslag står den for hele 440 mill. Nå vil staten ta denne regningen, ifølge finansminister Vedum. Etableringen av disse nye sammenslåtte fylkene kostet langt mer, men det bekymret ikke Solbergregjeringen den gang. Nå ser vi at det koster å gjøre feil og det koster å rette opp igjen feil som er begått.

Det vil også koste mye å beholde Viken. Ved etableringen ble alle ansatte i de tre fylkene innplassert i den nye organisasjonen. Mulig effektivisering må da skje gjennom vurdering av stordriftsfordeler/ulemper eller ved reduksjon av tjenestetilbudet. På bordet ligger et utsatt vedtak om et nytt fylkeshus for Viken i Sandvika, foreløpig kostnadsberegnet til 1 milliard. Dette vil bli realisert dersom Viken opprettholdes. Flyttekostnader blir det uansett.

Høyres sentraliseringspolitikk er basert på tanken om styrke gjennom volum. Det er "jungelloven" om de sterkestes rett. Anvendt internt i Viken betyr det at Akershus er den sterke part, på bekostning av eksempelvis Buskerud. Kongsberg Høyre mener det er til beste for Kongsberg å opprettholde Viken. Hvordan skal man da tolke vedtaket i formannskapet i Kongsberg fra september 2021 i en høringsuttalelse til ‘Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 for Viken fylkeskommune’ (sitat): "Kongsberg kommune registrerer at ingen av de tiltakene som ble meldt som innspill til handlingsprogrammet for fylkesveier og kollektivtransport har kommet med i forslag til Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025. Kongsberg kommune finner det sterkt beklagelig at det ikke foreslås ett eneste konkret punkt i Kongsberg kommune med finansiering og gjennomføring i programperioden".

Før Viken ble etablert hadde Oslo og Akershus en felles regional plan for areal og transport, som anså Oslo og Akershus som ett felles bo- og arbeidsmarkedet. Nå krever byrådet i Oslo at Viken overtar Akershus sine forpliktelser her. Det betyr at Kongsberg, som en del av Viken, må ta sin del av kostnadene for infrastruktur i Oslo over fylkesbudsjettet. Dette er prosjekter som per i dag er sterkt forsinket og underbudsjettert i milliardklassen.

Ikke nok med det. Kongsberg er nå underlagt statsforvalteren i Oslo og Viken. Ved høringen av ny arealplan for Kongsberg ba statsforvalteren om utsatt svarfrist og ytterligere kartbilag (satt på spissen: "Hvor er Kongsberg?"), for deretter å fremme 16 innsigelser mot kommunens arealplan. Dette er en fullstendig overkjøring av lokaldemokratiet og på ingen måte i Kongsbergs interesse. Bakgrunnen er som nevnt at statsforvalteren i Oslo og Viken ser på Kongsberg som en forstad til og en del av Oslo, med hovedstadens storbyproblemer. Dette er ikke Kongsberg tjent med.

Opprettelsen av Viken var en overkjøring av folkeflertallet og lokaldemokratiet. Det forventes at kommunestyret i Kongsberg krever oppløsning av Viken og gjenopprettelse av Buskerud fylke og at fylkestinget følger opp dette.