Gå til sidens hovedinnhold

Oppstart, drift og finansiering av Edvardsløkka bo og aktivitetssenter

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sak til utvalg for helse og omsorg 27.04.2021 – Kongsberg eldreråd ber om at saken tilbakesendes til rådmannen.

Dette begrunner vi med at rådmannen ikke har gitt Eldrerådet innsyn i saken og vi har derfor ikke fått gitt vårt syn til UHO. Vi viser til at kommunen, i henhold til Lov om kommunale Eldreråd, er forpliktet til å gi Eldrerådet rett til å uttale seg. Denne saken er stor og omfattende viktig for innbyggerne og de eldre. Eldrerådet har behov for å sette seg inn i og vurdere saken mer nøye enn denne haste-tilbakemeldingen.

Vi leser med stor undring at rådmannen i denne saken avviker fundamentalt fra sine tidligere vurderinger som var premissene for kommunestyrets vedtatte budsjett for 2021. I disse var driften av Edvardsløkka lagt inn som et omstillingstiltak som skulle løses innenfor budsjettrammen for 2021. Dette medførte et ikke ubetydelig arbeid ved engasjement og oppgitthet for Eldrerådet og innbyggerne. Nå foreslår rådmannen, i sakens vedtakspunkt 2, det eneste rette og det er at driftsmidler til Edvardsløkka må tilføres som friske midler. Denne saken til UHO er en vedtakssak. Det vil si at det ikke er en innstilling der saken går videre til Kongsberg kommunestyre. Vi stiller oss svært spørrende til at UHO kan oppløse kommunestyrets vedtak i budsjett for 2021 på denne måten og at ikke saken er en innstilling.

Innlånsordningen: I sakens vedtakspunkt 3 foreslår rådmannen at «Det legges ikke til rette for en innlånsordning ved Edvardsløkka». Kongsberg kommunestyre hadde en grundig behandling og fattet vedtak i møte 12.02.2020 i sak om innlån som finansieringsordning for omsorgsboliger.

Kommunestyrets vedtak var at innlånsordningen skal beholdes og videreføres. Spørsmålet er om UHO nå kan og har mandat til å vedta at kommunestyrets vedtak ikke skal gjelde.

Innlånsordningen tjener både beboer og kommunen og er lagt som en forutsetning i ny modell for sykehjem. Ordningen har fungert fra 2005 for beboerne ved f. eks Glitre bofellesskap. Glitre er tilsluttet heldøgns bemanning og kan på mange måter sies å være sammenlignbar og et «prøveprosjekt» som danner grunnlag for omsorgsboliger etter ny modell for sykehjemsplass. I denne saken fremfører nå rådmannen to svake begrunnelser i noe som framstår som nok en «omkamp» om ordningen. Mye administrasjon og at beboernes botid vil være relativ kort. Beboernes botid er knyttet til hvor høy terskelen vil være for tildeling og dermed dekningsgrad. Det bør imidlertid være beboernes valg om de vil benytte seg av innlånsordningen. Ikke at kommunen stenger for muligheten og at formue eventuelt må benyttes for å betale månedlig husleie. Eller at det kun er personer med høy pensjon som kan bo på Edvardsløkka.

En trinnvis oppstart og dekningsgrad: Rådmannen foreslår nå en trinnvis oppstart av Edvardsløkka. En trinnvis oppstart knyttet til dekningsgrad er imidlertid ikke noe nytt, men var også innpasset i saksfremlegget i 2006 til utbyggingsprogrammet. Der var det lagt inn alternative utbygginger i henhold til dekningsgrad. Sitat «Rådmannen kan ikke anbefale alternativ 1 for utbygging av nye omsorgsplasser da dette kan medføre at ytterligere et byggetrinn med 21 nye boliger vil måtte ferdigstilles snarest etter det første med 21 omsorgsplasser. Dette vil bety unødvendige utfordringer som må håndheves i et nytt byggeprosjekt, tett i tid i forhold til det forrige. Rådmannen anbefaler alternativ 2: For perioden år 2020–2025 ferdigstilles 42 nye omsorgsplasser i ett (1) byggetrinn, samt at eksisterende omsorgsboliger trappes opp til heldøgns tilsluttet bemanning». Med eksisterende omsorgsboliger henvises det til de virkemidlene/ressursene kommunen har ved Peckels g. 9 og Nymoen borettslag.

Rådmannen viser i denne saken til UHO 27.04.21 til at ventelisten på langtidsplass, de siste tre årene, har variert mellom 5 og 21 personer. Det informeres ikke om dagens status. Igjen leser vi at det skal være «omkamper» om nedleggelse av plasser på Skavangertun og Solstad. I saksfremlegget framgår det imidlertid at om Solstad eller Skavangertun nedlegges, så må kommunen bygge flere nye omsorgsplasser innen 2025 om det skal være en dekningsgrad på 18 som nå foreslås.

I ovenstående er det gitt noen begrunnelser for at denne saken bør sendes tilbake til rådmannen.

Eldrerådet imøteser å bli informert om denne og andre saker og at våre uttalelser følger saken før den går ut til offentligheten.

Kommentarer til denne saken