(Rjukan Arbeiderblad): I en pressemelding for Villreinnemnda for Hardangervidda og Hardangervidda villreinutval ber ordførerne i Tinn, Vinje, Nore og Uvdal, Eidsfjord, Ulvik, Ullensvang, Hol, Rollag, om møte om strategi for håndtering av CWD, Skrantesjuken, på Hardangervidda.

Bekymra ordførere

Ifølge pressemeldingen ser ordførerne rundt Hardangervidda med stor på Mattilsynets (MT) sin anbefaling om en kraftig bestandsreduksjon av villreinen som tiltak i kampen mot CWD på Hardangervidda.

«Med dette som bakgrunn vil me argumentera for at Regjeringa må følgje Miljødirektoratet (MDIR) si tilråding på dette punktet» står det videre i pressemeldingen»

«MDIR ynskjer, som oss, å opprettholde eistamme med ein årleg kalvetilvekst på om lag 1 500 kalv, medan MT ynskjer å redusere stamma til«genetisk levedyktig bestand» (anslått til 500–1000 dyr) i løpet av 2–3 år»

«Målet vårt med møtet var å argumentere for at Regjeringa må velgje MDIR sin strategi, – fordi dette er den strategien som er mest i tråd med VKM-rapporten og fordi det i realiteten er den einaste strategiensom kan lukkast»

Dette ønsker ordførerne at regjeringen må forstå

Pressemeldingen ramser opp en del punkter ordførerne ønsker at regjeringen må forstå:

" Regjeringa må forstå verdien av at lokal forvaltning stiller seg 100% bak MDIR sin strategi, og at me gjennom dei siste åra har bevist at me aksjonerer og forvalter villreinenansvars bevisst og effektivt

• Regjeringa må forstå at det er MDIR sin strategi som er mest i tråd med VKM-rapporten (herunder dei sentrale tilrådingene om behov for kunnskapsbygging og adaptiv forvaltning)

• Regjeringa må sjå at MT si tilråding er basert på ei krisemaksimering, og eit tidsperspektiv for cwd-smitte, som det absolutt ikkje er vitenskapelig grunnlag for

• Regjeringa må forstå at MT sin strategi om bestandsreduksjon ikkje har nokon aksept hjå lokalforvaltning, rettigheitshavarar eller jegrar, – og at historien har vist at mål og virkemiddel måforankrast lokalt, ikkje berre sentralt, for å lukkast "

Kun ett dyr – alt for drastisk

Ordførerne skrivet at Mattilsynets tiltak i forhold til bestandsreduksjon er alt for drastiske. I perioden 1995 til 2018 er det anslått en reduksjon i villreinbestanden i verden på 56 prosent, fra 4,7 millioner dyr til 2,1 millioner dyr.

" No vil Mattilsynet i praksis ta ut Hardangerviddabestanden som utgjer 30% av villreinbestanden på det europeiske kontinentet, – basert på funn av ett smitta dyr på Vidda – uten at dei veit kor cwd har komme frå,- uten at dei veit om cwd finnes i andre villreinområde- uten at dei veit om det faktisk hastar å aksjonere slik som dei foreslår»

Drastiske tiltak krever tilsvarende gode beslutningsgrunnlag, står det videre i pressemeldingen.

«Det har ikkje Mattilsynet i denne saka. Rapporten frå Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som vart bestilt av Mattilsynet og Miljødirektoratet, er meint å vera ein oppdatert status for kunnskap om cwd, og den er meint å peike på viktige tiltak. På punktet om bestandsreduksjon meiner me Mattilsynet sin strategi er i direkte strid med viktige føringer/tilrådinger i VKM rapporten om viktigheita av adaptiv forvaltning og kunnskapsbygging»

Ordførerne ber derfor om at Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet med øverste politiske ledelse kaller inn til et møte med ordførerne i kommunene rundt Hardangervidda før det blir fatta endelig avgjørelse om strategi for håndtering av CWD på Hardangervidda.