Undersøkelser viser at et flertall mener bevarte historiske områder gjør bomiljøet mer attraktivt. Vestsiden er det mest sentrale historiske bymiljøet i Kongsberg. Bygningene på vestsidenplatået omkring kirken var den første bebyggelsen fra grunnleggelsen i 1624. Bydelen består fortsatt av mange verneverdige og fredede bygg som til sammen utgjør et unikt miljø som er verdt å ta vare på for kommende generasjoner. Kulturminneverdien av dette området er vurdert som så høy av blant annet Riksantikvaren og vernemyndighetene i fylkeskommunen at området er et såkalt NB-område.
Det betyr at det er et kulturmiljø av nasjonal betydning. Kommunen har også selv lagt dette området inn i sine planer som hensynssone for bevaring.
På tross av dette har kommunen nylig vedtatt planer som innebærer å rive den historiske Berntsengården fra 1840 ( Myntgata 14) og tillate bygging av en ny boligblokk på fire ( eg. 5 etg.) på hele den østlige siden av Nytorget.

Det vil være et byplanmessig og historisk feilgrep å gjennomføre dette. Berntsengården fra ca. 1840 ble som sine historiske naboer bygget i Kongsberg-empire og er tidligere anbefalt tilbakeført til dette uttrykket av fylkeskonservatoren. En historisk tilbakeføring av Berntsengården vil bli flott!

Bygget står i en naturlig sammenheng med sine historiske naboer Apotekergården og Mohagengården og en tilbakeføring her vil bli en sårt tiltrengt byreparasjon for å styrke denne flotte historiske bydelen. Det foreslåtte nybygget vil ikke bare medføre riving av et historisk hus vi aldri får tilbake, men det vil også mørklegge Nytorget mye av dagen, særlig vinterstid. Det er ikke gjort detaljerte sol-, skygge- og vindstudier i forslaget. Nytorget vil bli redusert til en bakgård for det foreslåtte nybygget og reguleringsplanen la opp til at arealer av torget også skulle endres til lekeplass og snødeponi.
Ingen ønsker at Berntsengården ( Myntgata 14 ) skal forbli som den står i dag. Bygget er ikke ansett som pent, men det skyldes for det meste manglende vedlikehold, tagging og uoriginale vinduer.


Noen argumenterer med at en eier må optimalisere inntjeningen på sine eiendommer og at noe annet er urealistisk. Det er en påstand som bør settes i perspektiv. Om man går til innkjøp av et helt kvartal i en historisk bydel som i tillegg har et nasjonalt NB-område må man rett og slett påregne å måtte forholde seg til en del begrensninger. Det finnes flere eksempler på historiske bygg i nærheten som er i privat eie og er istandsatt på måter som åpenbart er økonomisk drivverdige. Amtshuset (den gamle politistasjonen) ble nettopp solgt og blir for tiden istandsatt historisk av firmaet som kjøpte. De har neppe planer om å tape penger.

At miljø-fyrtårnskommunen Kongsberg vil rive et snart 200 år gammelt bygg har også i liten grad blitt problematisert ut fra et bærekrafts- og miljøperspektiv. Kommunen ser ut til å ha kommet til kort når det gjelder sirkulærøkonomi og klimatenkning i byutvikling. Planprosessen i denne saken har, som så ofte før, gitt små muligheter for medvirkning fra byens innbyggere. Etter en kort høring i 2022 tok kommunalutvalget lite hensyn til innspill fra de som var opptatt av å styrke det historiske miljøet på vestsiden. Heldigvis forsto Viken fylkeskommune at de foreslåtte planene ville skade området så mye at de reiste innsigelsessak.

Etter et betydelig politisk press bestemte Viken fylkesråd ( Ap+Sp), 22.05.2023 å trekke innsigelsen.
I løpet av vinteren ble det gjennomført en lukket forhandlingsprosess om et kompromiss. I denne prosessen deltok bare kommunen, fylkeskommunen og utbygger. De endelige planene er fortsatt ikke offentliggjort i sin helhet, men er selektivt delt med pressen. Viken trakk altså sin innsigelse etter politisk press og med en meget svak begrunnelse. På denne bakgrunnen varslet Riksantikvaren innsigelse sist tirsdag.

Kongsberg har nå fått en tiltrengt pause i prosessen og vi har tid til å se for oss hvor flott en historisk tilbakeført utgave av dette huset kan bli som en del av en sårt tiltrengt byreparasjon.

La oss beholde Berntsengården fra 1840 – la den få tilbake sitt historiske uttrykk. La oss velge politikere som vil la kulturhistorien sette premissene i den flotte historiske bydelen vår og styrke den fremfor å rive den bit for bit.