Pensjonsforpliktelser i Helse og omsorg. Medfører dette verdighet.

Langstidsbudsjettet for året 2020 i Helse og omsorg viser 606 mill.

Rådmannen forventer et merforbruk i år 2020 på 30 mill.

Driftregnskapet for 2020 blir da på 636 mill, men rådmannens utkast til budsjett for år 2021 er 580 mill.

Slik jeg ser det blir det da et innsparingsforslag på 56 mill.

Brorparten av denne innsparingen, nemlig ca 34 mill kan tilskrives reduserte pensjonsforpliktelser.

På vårt møte i eldrerådet 5 nov ble det stilt spørsmål om hva reduserte pensjonsforpliktelse var og hvor mye det utgjorde i penger.

Dessverre så kunne ikke leder for Helse og omsorg besvare dette spørsmålet, men skulle sjekke med økonomiavdelingen, noe eldrerådet umiddelbart aksepterte da hun var ganske nytilsatt i stillingen.

I mellomtiden har så eldrerådet, med noe forbehold, selv funnet frem til en mulig forklaring.

Dersom man i Helse og omsorg opererer med ubesatte stillinger, såkalte vakanser og søker å opprettholde små stillingsprosenter og mye timebasert arbeidstid, samt mer eller mindre ukvalifisert arbeidskraft så medfører det lavere lønnskostnader og dertil reduserte pensjonsforpliktelser.

Dersom denne politikken medfører riktighet så bør den vel anses som ganske forkastelig når man hele tiden hevder å legge stor vekt på å opprettholde kvaliteten innen enheten Helse og omsorg.

Som forsvar for en slik politikk hevder man at det er mangel på kvalifisert arbeidskrsaft. Selvsagt oppstår det mangel når ledelsespolitikken kanskje ofte er basert på frykt. Er du ikke fornøyd eller kverulerer du mer nå, så er det bare å finne deg en annen jobb og flere har valgt denne løsningen da de ikke orker den evige kampen for å gjøre en best mulig jobb for de mange som trenger deres innsats

Egentlig så er det ikke så vanskelig å ramse opp flere av de som har sluttet, vi kjenner vel alle noen. Bare se til de to siste som vi alle kjenner. Tidligere leder for Helse og omsorg og tidligere leder for legevakta. Ellers har vi for tiden flere som er langtidssykemeldt av ukjent grunn. Begge de to siste som det henvises til antas å være gode ambasadører for en hensiktmessig og god innsats til beste for våre innbyggere som trenger deres bistand, men ble sannsynligvis for dyre i drift.