Mens Storbritannia opphevet portforbudet for tamfugler 31. mars og Sverige 17. mai, blir det først opphevet 1. juni i Norge. Det eneste Mattilsynet oppnår med det langvarige portforbudet er å svekke dyrevelferden.

Kravet om å holde tamfugler inne eller under tak begrunnes med fare for smitte av fugleinfluensa. Men det virker mot sin hensikt. En rapport fra EFSA, det europeiske Mattilsynet, viser at fra desember 2020 til februar 2021 var det mer enn fem ganger flere utbrudd i innendørs besetninger i EU enn hos tamfugler som gikk ute.

Faren for smitte fra villfugler er svært liten. Et forskningsprosjekt fra området rundt Bodensjøen, der 12 fjørfegårder ble overvåket i et halvt år, viste så godt som ingen direkte kontakt mellom villfugler og tamfugler i fangenskap. Konklusjonen var at risikoen for smitteoverføring er ekstremt liten.

Mattilsynet kan ikke vise til dokumentasjon på smitte fra villfugler eller frilandsfugler til kommersielle besetninger, eller forklare hvordan en slik smittevei er mulig med den høye biosikkerheten som fjørfenæringen har. Dokumentasjon viser derimot en annen smittevei.

Rapporter fra blant annet Worldwatch Institute peker på at høypatogen fugleinfluensa oppstår i store fjærfefabrikker, der et mildt virus lett kan mutere til en mer patogen og svært overførbar stamme. Smitten spres deretter til miljøet rundt via utslipp til vann og luft, og videre til andre fabrikkanlegg via den globale handelen med fjørfe og fjørfeprodukt.

Dette får støtte fra BirdLife International, som overvåker villfuglenes trekkruter. Det tidsmessige og geografiske mønsteret for smittespredning følger hovedsakelig handelsrutene, ikke trekkfuglenes ruter.

Veterinærinstituttet viser til at viruset forsvinner med sollys og varme. Det siste påviste tilfellet på villfugl i Norge var 14. april, og de nordligste funnene var i Bergen. Likevel har Mattilsynet fortsatt å behandle hele landet som høyrisikoområde.

I neste runde med fugleinfluensa håper vi at Mattilsynet vil benytte tilgjengelig forskning og best mulig dyrevelferd som beslutningsgrunnlag. Eventuelle portforbud bør gjelde i begrensa perioder og kun i soner rundt funnstedet, og som i våre naboland – med krav om inngjerding, ikke krav om tett tak.

Fugleinfluensa er først og fremst et problem for fjærfenæringen. Det er der problemet bør løses – ved å snu utviklingen bort fra industrialisering, ikke ved å sperre enda flere fugler inne.