Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanning og arbeidsliv som følge av sine plager, behandlingstilbudet må være tilpasset det enkelte individ.

Mange av de som i dag sliter med psykisk sykdom, bør behandles utenfor institusjon gjennom tett faglig oppfølging samtidig må det være tilstrekkelig kapasitet for de pasientene som har behov for institusjonsopphold. Personer med langvarige alvorlige psykiske sykdommer bør ha anledning til å ha åpen plass på psykiatrisk institusjon.

Et differensiert tilbud er avgjørende for å redusere bruk av tvang og tung medisinering i psykiatrien. Lavterskel tilbudene som allerede finnes, må opprettholdes/styrkes og vi må sørge for å bevilge nok ressurser til at det er mulig.

Det er gledelig å se at demenskoret nå er i gang her i Kongsberg også, dette er et utrolig viktig tilbud - musikk er viktig terapi.

I dag nedprioriteres tidlig oppfølging og behandling av kommunene, fordi de økonomiske rammene er for små. Derfor er det nødvendig med en endring av finansieringssystemet slik at pengene følger den enkelte pasient til behandlingsstedet og på denne måten sikre pasientens grunnleggende rettigheter for å få til dette - må Samhandlingsreformen evalueres.

· likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere

· styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skole- helsetjenesten

· sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet, også nok institusjonsplasser

· sikre psykologtjenesten i kommunene

· tilbud om psykiatriambulanse

· ha en gjennomgang av finansieringsordningen for barne- og ungdomspsykiatrien

· styrke tidlig innsats i psykiatrien

· styrke ettervernet i psykiatrien, og også bruke frivillig sektor for å styrke tilsyn etter utskriving fra spesialist-helsetjenestene.

· styrke arbeidet for å forhindre selvmord