Det foregår en diskusjon om en del av kommunens foretak skal avvikles og gå inn i kommunens ordinære drift. Jf. Eierskapsmeldingen. Blant andre er det Kongsberg knutepunkt KF som er vurdert skal avvikles.

Skal det skje, bør det komme av hva vi vil med Kongsberg knutepunkt KF. Er det slik at vi kun tenker at foretaket skal drive med drift av selve knutepunktet, så er det ingen tvil, da bør kommunen administrasjon ta over. Der er det dyktige folk som klarer å administrere og gjennomføre de nødvendige oppgaver som angår drift.

Vil vi derimot gjøre noe mer med knutepunktet, så er foretaket en god arena til samarbeid med aktuelle samarbeidsaktører slik som Brakar og BaneNor. Det er etablert et samarbeid i dag og mandatet til Kongsberg knutepunkt KF bør nok utvides og fornyes. Det kunne også være ønskelig med en representant fra Viken fylkeskommune.

Kongsberg knutepunkt kan være en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. En slik møteplass bør legge til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Styrking av knutepunkt kan også innebære å legge til rette for eller utvikle tjenester som styrker knutepunktets funksjon – bedre løsninger for innfartsparkering, sikker sykkelparkering, sykkelutleie, bildeling, samkjøring og ulike incentivordninger knyttet til dette. Der markedet ikke tilbyr gode løsninger vil foretaket kunne engasjere seg i å utvikle disse.

Ved Kongsberg stasjon kan det være aktuelt med nye mobilitetsløsninger som delte elsykler og elsparkesykler. Kongsberg er også en kompakt by, så det kan vurderes om et helhetlig mobilitetspunkt ved stasjonen er aktuelt. Det anbefales også bil som tjeneste på innfartsparkeringen. HentMeg-løsninger og autonome busser mellom sentrum og Teknologiparken er allerede etablert i Kongsberg, og her kan Bane Nor ta en mer proaktiv rolle og tilrettelegge for et slikt tilbud til stasjonen. Belegget på innfartsparkeringen er høy og kapasiteten bør opprettholdes på kort sikt, siden omlandet til stasjonen er stort. Samtidig viser nummerplateregistering at hovedvekten av de som parkerer bor i nærheten. Kongsberg har også et stort potensiale som sykkelby med mål om økt sykkelandel, så innfartsparkering bør ikke utvides ytterligere. Skilting av parkering må forbedres. Det anbefales også å gjennomføre en ny nummerplateregistering for å få et bedre kunnskapsgrunnlag over hvem som parkerer ved stasjonen.

Sykkelparkeringen ved Kongsberg stasjon er mye i bruk, spesielt sykkelparkeringsplassene under tak vest for stasjonen. Sykkelplassene i rondellen bør oppgraderes. Sykkelparkeringen øst for stasjonen bør også oppgraderes med tak og skiltes bedre. Det bør også etableres et sykkelhotell med tilpassede fasiliteter for nye type sykler ved stasjonen for å nå målene om økt sykkelandel.

Anbefalte tiltak for parkering og muligheter for mobilitetsløsninger. Tilrettelegge for opplegg for delte elsykler og elsparkestykler på stasjonen. Omdisponere parkeringsplasser for bildelingstjenester tett på stasjonen. Vurdere om man kan etablere et mobilitetspunkt på stasjonen. Bane Nor bør ta en proaktiv rolle for å tilknytte pilotene som omhandler nye mobilitetsløsninger i Kongsberg bedre til stasjonsområdet. Innfartsparkeringen bør ikke utvides, men man kan vurdere forholdet mellom dagparkering og pendlerparkering.

På kort sikt må skiltingen på parkeringsplassen forbedres og tydeliggjøres. Nummerplateregistrering bør gjennomføres for å kartlegge brukere av parkeringsplassen.

Sykkelparkering i rondellen ved bussterminalen bør oppgraderes i samråd med kommunen som eier grunnen. Sykkelparkeringen øst for stasjonen som Bane Nor eier bør skiltes bedre og oppgraderes for å gjøre den mer attraktiv. Generelt må sykkelparkering tilpasses nye typer sykler. Det bør etableres låsbar sykkelparkering på stasjonen.

Kongsberg Knutepunkt KF kunne få med Viken fylkeskommune til å bidra med blant annet:

• styrke og akselerere utviklingen fra transport til mobilitet ved å bidra til bedre bredde i reisetilbud og til mer komplette og brukervennlige reisekjeder.

• bidra til innfasing av supplerende og mer dynamiske mobilitetselement til kollektivtilbudet som driftes i anbud med lang levetid. Mobilitet handler om at brukere kan få tilfredsstilt sine reiseønsker på mange ulike måter, transportformene i seg selv blir mindre viktige.

• bidra til trygg og effektiv gange og sykling for hele eller deler av reisen.

• utvikle kollektivknutepunktene så de blir tilrettelagt for effektive transportmiddelbytter og til positiv ventetid.

• utvikle mobilitetsplattformer som forenkler informasjonstilgang og bestilling av hele reisekjeder.

• bidra til å få utviklet togtilbudet i regionen og sørge for at det integreres som en sømløs del av det regionale mobilitetstilbudet.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.