I et tidligere innlegg har vi kommentert situasjonen ved omsorgsboligene på Solstad, hvor pårørende fortviler over kommunens sendrektighet i forhold til kostnader forbundet med omsorgsleiligheter som står tomme. Vi leser at i HO-utvalgets møte sist uke stilte Gunnar Sembsmoen (Kbl) spørsmål om dette.

Kommunalsjefens svar inneholder ikke noe nytt. I svaret begrunner hun hvorfor det er vanskelig å selge boligene på Solstad med at prisen er høyere enn andre omsorgsboliger, at boligene har en ugunstig beliggenhet og at negativ omtale i mediene har gjort at det er skepsis mot å kjøpe leilighet her. Vårt inntrykk er at beboerne trives godt på Solstad og så vidt vi kan se har disse boligene den laveste husleien i kommunens omsorgsboligtilbud. Den negative omtalen i mediene skyldes at HO ikke har evnet eller villet håndtere problemet med ‘tomgangsleie’.

Kommunalsjefens løsning er fortsatt en langdryg prosess med kommunalt oppkjøp av borettslaget. Vårt spørsmål blir da: Dersom kommunalsjefen mener det er så vanskelig å omsette 5 ledige boliger på Solstad, hvorfor blir dette enklere når kommunen investerer millioner i oppkjøp og blir eier av alle de 10 boligene? Og videre: Folk spør seg nå hvilke planer har HO med boligene på Solstad hvis kommunen blir eier med full styringsrett? Nå skapes igjen utrygghet for nåværende og fremtidige beboere i boligene.

Bakgrunnen for kommunens håndtering finner vi i en tidligere kommunestyresak om kommunaleide boliger kontra kommunale boliger i borettslag. Der heter det: ‘Det er imidlertid grunnleggende forskjeller i ansvarsforhold for beboere i omsorgsboligene, da eierforholdet er forskjellig. Det finnes ingen hjemmel for at kommunen skal dekke avdrag/renter på private lån som nedbetales gjennom husleie i et privat eierforhold. Det anbefales derfor ikke at kommunen har noen rolle i dette.’

At det ‘ikke finnes hjemmel’ er et merkelig og lite relevant argument. Boligene på Solstad er kommunale omsorgsboliger etablert av kommunen etter vedtak i kommunestyret. All utbygging av kommunale omsorgsboliger, enten det er i regi av borettslag eller i regi av KKE, finansieres gjennom husbanklån, som så nedbetales gjennom husleien. Kommunens negative problematisering av saken er dessverre i tråd med hva vi har møtt tidligere, hvor kommunen v/KKE bl.a. har motsatt seg kommunal bostøtte og innlånsordning i kommunale boliger, som på sett og vis er tilsvarende problemstillinger til støtte for brukere.

Vi mener fortsatt at en enkel og billig løsning er at kommunen dekker ‘tomgangsleie’ for de pårørende inntil boligen blir videreformidlet. Det er logisk, fordi kommunen har tildelingsretten og dermed ansvar for å formidle boliger til nye brukere. Det er stilt mange spørsmål rundt hvordan kommunen forvalter denne tildelingsretten, men kommunen nekter å gi innsyn i dette. Det svekker tilliten til HO.

Bostøtteordninger er ikke noe nytt eller problematisk i forhold til ‘hjemler’, jf. statlige bostøtteordninger og tidligere kommunal bostøtteordning. Vi mener stadig det er beklagelig at HO synes hjelpeløse i forhold til håndtering av omsorgsboligtilbudet og at det blir feil når KKE åpenbart har overtatt det hele. KKE driver eiendomsforvaltning, men har ikke kompetanse eller mandat til å drive omsorgstjenester. Det er en oppgave for HO. Fokus skal være på brukerne, ikke på KKE.