Tirsdag 1. oktober la domstolkommisjonen frem et forslag om at 60 tingretter skal kuttes ned til 22. Dette er enda et eksempel på dagens regjerings kraftige sentraliseringspolitikk, med et forslag som rammer bygde-Norge. Norges Bygdeungdomslag mener at dette vil føre til at folk mister sin tilgang og nærhet til rettshjelp. I tillegg faller mange arbeidsplasser i bygdene bort når tingrettene fjernes.

Domstolkommisjonen foreslår blant annet at Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken tingrett blir samlet som Innlandet tingrett med Hamar som hovedrettssted. Det betyr at de som eksempelvis bor i Lom da må bruke over tre timer i bil for å komme til enten Tynset eller Hamar for å få behandlet en sak. Det foreslås også å slå sammen Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta tingrett til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.

Dette er uholdbart! Dette kan ikke fungere i praksis, og er et stort slag i trynet for bosetting i hele landet.

Domstolen er et av våre viktigste organ. Folk som står ovenfor en rettslig avgjørelse, er ekstra sårbare og trenger trygghet. Hvis distriktene ikke har denne tryggheten vil det føre til at unge velger å ikke flytte til bygda, da rettighetene de har krav på er langt unna dem.

For næringsliv over hele landet er det viktig å ha god tilgang til tjenester. Hvis disse tingrettene legges ned blir det dyrere for bedrifter på bygda når de skal få sine rettslige avklaringer. Det at domstoler legges ned og sentraliseres vil også få større ringvirkninger for folk flest. Det vil føre til at arbeidsplasser over hele landet flyttes fra bygda til byene. Det kan føre til at advokatfirmaer blir borte, men det vil også påvirke hvor fremtidige advokatfirmaer blir plassert. Folk med høyere utdannelse innenfor juss vil ikke kunne bo og jobbe i distriktet.

Stortinget har vedtatt at folk skal bo i hele landet. For at vi skal få til dette må viktige aktører som tingrettene fortsatt være desentraliserte.