I LP 11.11.22 hevder kommuneadvokaten at: “– stridens kjerne; hva som er deres private stikkledninger og hva som er det offentliges. Det er her huseierne er uenige med kommunen, sier Wilhelmsen».

Dette er en direkte feil. Ingen av oss 3 huseiere har bestridt at stikkledningene defineres som våre private frem til koplingspunkt på kommunal ledning i gaten. Dette utsagnet vitner om at kommunen ikke har forstått hva det er vi har påpekt av feil og urettmessigheter i denne saken.

Videre er det også helt feil at: «Kommuneadvokaten sier det ikke er riktig at noen huseiere betaler for arbeid på den offentlige veien» (LP 11.11.22). Fordi det er dette som er sakens kjerne, fra oss huseieres ståsted. Vi er belastet med ulike meter for graving, igjenfylling, pukk og fiberduk for en jobb som utføres av kommunens entreprenør samtidig som de har hele gaten «åpen» for å utføre eget arbeid med kommunens hovedledninger og drensgrøfter. Disse kostandene kommunen hevder vi må betale, hadde KUN påløpt OM entreprenøren hadde fylt igjen gaten, for så å grave våre respektive meter opp igjen… Dette var ikke tilfellet. Gaten sto pip åpen i flere uker foran hver eiendom mens de private stikkledningene ble byttet ut likt med kommunens arbeider, så dette er ikke reelle kostander. Dermed blir det også feil når kommuneadvokaten argumenterer at det "er en kostnad fellesskapet må ta gjennom høyere gebyrer" (LP11.11.22) for disse utgiftene eksiterer ikke. Om vår eiendom lå langt fra kommunens gravearbeider og hovedledning, eller om ikke våre private ledninger i kommunal grunn ble byttet likt med kommunens arbeider, da hadde det vært reelle gravearbeider, reelle fyllmasser, fiberduk og pukk.

Hadde vi valgt å ikke bytte våre ledninger likt og med kommunens pålagte entreprenør, da hadde disse kostandene påløpt, og da hadde saken vært en helt annen. Stridens kjerne er ikke slik kommuneadvokaten hevder, men handler om konsekvensene av at KK har antatt at denne jobben ble gjort utenom deres entreprenørs arbeider. Noe de faktisk ikke gir oss tilgang til heller – om sitatet (i deres brev 1.6.21) kan tolkes på noe annet vis: «For dette arbeidet må man bruke kommunens entreprenør Isachsen Anlegg AS Og videre: «For å redusere kostnadene, anbefaler kommunen at huseierne utfører arbeidet samtidig med kommunens anleggsarbeidHvilke kostnader vil reduseres om ikke nettopp de vi er uenige om her?

Så nei, vi bestrider ikke at stikkledningene på kommunens eiendom er våre, men det faktum at KK taler i flere tunger og ikke tar innover seg at gjennomføring i denne saken ikke henger på greip, og ikke ivaretar oss huseieres rettigheter. Noe Statsforvalteren også har påpekt (LP 14.11.22); «Dette (KKs møte hos Statsforvalteren i lys av våre klager) var et veiledningsmøte med kommunen for å sikre at prosessen blir riktig fremover»…«det er viktig at rettssikkerheten til befolkningen er korrekt».

Kommuneadvokaten sier også (i LP 14.11.22): «Hun legger til at de tre huseierne imidlertid har valgt å ikke klage på vedtaket som ble fattet 30. september og at klagefristen formelt sett har gått ut.». Vi omtales som tre naboer og det gis inntrykk av at vi har samsignert felles klager eller ikke-klager, og det er uriktig. Alle tre huseiere har bekreftet og har kvitteringer for individuelle sendte klager i flere omganger.

Kommunens siste stunt og forsøk på «en reparasjon av en feil som kommunen har gjort» (LP 11.11.22), gir 3 bråkete huseiere tilgang til å klage på et vedtak som ikke sier noe om det vi faktisk har forsøkt å si vi er uenige om. Vi har sagt ifra nå for 3. gang.

Det er gledelig, og et av våre mål «at det jobbes med infoskrivet, og at alle husstander vil få varsler og pålegg direkte adressert til seg – med mulighet for å klage» (LP 11.11.22). Det er viktig at folk vet at de har rett til informasjon i forkant, involvering og påvirkningskraft, og gjennomgang av hvilke konsekvenser og skader kommunens arbeid vil påføre dem og deres eiendom. En helt grunnleggende rettighet. BRA! Men, «Roar A. Jarness, seksjonsleder for vann, avløp og renovasjon i Kongsberg kommune opplyser at det er rundt 40 husstander i kommunen som har skiftet ut private stikkledninger i forbindelse med dette prosjektet» (LP14.11.22). Av disse har bare 3 klaget. Har kommunen fattet enkelt vedtak for disse også nå i ettertid slik at det fremkommer tydelig for dem at de også kan påklage evt. kostnader og skader på eiendommen deres? Av de to kilometerne som er byttet i dette området så er det ikke mange som har stor avstand fra eiendomsgrense til arbeidene på kommunens ledninger, og kan dermed være belastet med de samme fiktive kostandene som oss?

Og, hvorfor henge seg så opp i dette? Målet om at KK retter opp for fremtidige mottakere av infoskriv er jo nådd? Ja, jo for så vidt. Men omfanget av denne feil-behandlingen er større enn oss tre bråkebøtter på Kapermoen… og potensielt 37 andre husstander i dette område.

Om det viser seg at din egen kommune ikke har ivaretatt dine rettigheter og har påført din eiendom skader og potensielt belastet deg for fiktive kostander – hvilke rettigheter har du da? Er det noen foreldelsesfrist for sånt? For innbyggerne andre steder i byen så kan det jo være interessant å vite. Det er jo påvist at saksbehandlingen og fremgangsmåten har vært utydelig og vanskelig å forstå seg på, og prosjektet på Kapermoen/Risteigen/ Jonsekollen er bare et delprosjekt i et mye større hovedprosjekt med både faser før og etter oss.