Det skrives mye følelsesbetont og formidles mange uriktige forhold rundt salget. Enkelte hevder dessuten at Kongsberglista og undertegnede klarte å overtale alle, unntatt Arbeiderpartiet og SV, til å selge. Det var stor politisk enighet om å selge. Etter det jeg har forstått, har det også blant Arbeiderpartiets representanter vært uttrykt tvil om eierskapet, men de har ikke ønsket å selge. Kongsberglista har samme holdning til KKP-prosjektet og plasseringen som tidligere, men vi har gjennom hele den snart avsluttede kommunestyreperioden forholdt oss til at bygget står der og har konsentrert oss om å løse problemer som Krona har skapt, som f.eks. parkeringsutfordringene.

Helge Evju, Høyre, rådmannen og undertegnede ble for et par år siden valgt av formannskapet til å ha kontakten med Boltens eiere. Bolten hadde tidligere ønsket å kjøpe kommunens andel, noe et flertall i formannskapet hadde sagt ja til å vurdere. Tilbudet fra Bolten den gang betraktet vi imidlertid som et skambud, og et flertall ønsket ikke å forhandle på det grunnlaget. Men døren ble holdt åpen. Rett før sommerferien fremsatte en ekstern kjøpergruppe et bud på hele KKPE AS. Bolten ønsket ikke å selge, men fremsatte igjen ønsket om å kjøpe kommunens andel. Nå hadde vi en pris som lå på det nivået vi tidligere hadde indikert vi var villige til å ta med tilbake til formannskapet. Prisen ble forhandlet noe opp.

Både kommunen og fylket har svært langsiktige leieavtaler. Det er en misforståelse å tro at kommunen som minoritetsaksjonær har innvirkning på leieavtalene. Avtaleverket mellom Bolten og kommunen har imidlertid gitt begge parter vetorett i mer strategiske forhold, men den har fått mindre betydning etter at aktiviteten i KKP har blitt begrenset til et utleieselskap. Mange har kanskje glemt at intensjonene bak KKP-prosjektet var å etablere et felles kommunalt-privat selskap (OPS) som skulle stå for en videre utbygging i Kongsberg, med følgende formål: «utvikling, kjøp, salg, drift og forvaltning av eiendomsmasse beliggende i Kongsberg kommune basert på forretningsmessige vilkår». Prosjekt nr. 2 var KKP 2, som skulle bygge ut Flåtaløkka. Hit skulle også Vestsiden ungdomsskole flyttes til det som skulle bli «Undervisningstorget». KKPE AS la inn bud på kinoen for å komme i utbyggingsposisjon, men det fikk det nå avtroppende kommunestyreflertallet stoppet ved å bruke vetoretten (generalforsamlingen 16. juni, 2016). Hadde vi ikke fått stoppet kjøpet, kunne vi endt opp med et nytt «KKP» på Flåtaløkka og følgelig beriket Boltens eiere ytterligere på fellesskapets bekostning. Basert på den prisen kommunen har fått for sine andel, er Boltens eierandel verdt kr 143 mill. Ikke dårlig med en innsats på kr 6 mill. i aksjekapital. Og det helt unødvendig. Kommunen kunne selv bygget KKP, noe som ble foreslått overfor tidligere ordfører av en av Kongsberglista ledende lokalpolitikere da vi så at KKP ikke lot seg stoppe. Ja, et mulig bud på Boltens eierandel har vært drøftet, men mange av oss betrakter det å bruke kommunens hardt tiltrengte lånemidler til å kjøpe et kommersielt utleiebygg, med regulerte leier opp til 36 år fram i tid, som slett forvaltning av fellesskapets ressurser.

Jeg hadde tidligere et pragmatisk forhold til offentlig-privat samarbeid (OPS), men jeg forstår nå hvorfor både Arbeiderpartiet og SV har programfestet at OPS er en styggedom. Skal et OPS fungere, må det i hvert fall være inngått mellom to jevnbyrdige parter med tilnærmet samme forretningskultur og være tidsbegrenset. KKP-prosjektet viser at her har noen vært mer profesjonelle og lurere enn andre, for å si det sånn.

Flyttingen av høyskolens avdeling fra Raumyr var det som muliggjorde KKP. Her ble i tillegg to av Arbeiderpartiets fagstatsråder overkjørt av Statsministerens kontor, like etter et tapt stortingsvalg, men før det nye Stortinget tiltrådte. Her var etter sigende en sentral Buskerudpolitiker en sterk pådriver. I dag har vi en USN-avdeling uten egen identitet plassert i et utleiebygg. Lokalene er dessuten kostbare, mange uten dagslys og det er begrensede utvidelsesmuligheter, hvis USN kan finne pengene.

Tidligere SV-politiker Jon Fredrik Sandengen nevner i et leserinnlegg de byggene som det forrige kommunestyret solgte til KKPE AS. Det skjedde i ht. avtalen kommunen og Bolten inngikk i 2012. Dette var for øvrig en «detalj» i avtaleverket mange av de daværende politikerne ikke hadde fått med seg. Det nå avtroppende kommunestyreflertallet ønsket verken å ytterligere berike private eiendomsinvestorer på fellesskapets bekostning, ei eller ha et videre OPS-engasjement. Men vi ønsker utvikling av byen og kommunen. Og der har kommunen et viktig redskap. Det er oss lokalpolitikere som sier ja eller nei til foreslåtte reguleringsplaner. Det er reguleringsplaner som bestemmer hvordan vi ønsker å utvikle kommunen vår, ikke KKPE AS eller andre aktører. Det sittende flertallet er seg svært bevisst dette verktøyet.

Til slutt, det hevdes at beslutningsdokumentene bak vedtaket om salg av kommunens eierandel var mangelfulle. Det er heller ikke korrekt. Kommunen engasjerte tidlig i 2016 et av landets største eiendomsmeglerforetak til en fullstendig gjennomgang av byggene og de leieforholdene som hører inn under KKPE AS. Dette svært grundige dokumentet, som også har vært presentert for formannskapet, ligger i bunnen for verdivurderingene. I tillegg fikk vi et eksternt bud som ytterligere bekreftet vår egne verdivurderinger. Verdien ble igjen bekreftet i midten av september av et anerkjent meglerforetak. Verdien av utleiebygg gjøres på basis av netto husleieinntekter og varighet, leietakernes soliditet og en avkastning i prosent, såkalt «yield». Størrelsen på den av påvirkes av gjeldende rentenivå, risiko og investors krav til forrentning. Mao. nåverdiberegninger. Forhandlingene med Bolten ble på våre vegne ført av en meget erfaren og anerkjent eiendomsadvokat.

Lærdommen for Kongsberg kommune, om et tilsvarende samarbeid vurderes en gang i fremtiden, er på forhånd å søke profesjonelle råd og å høre på dem.