Arbeiderpartiets tidligere kommunestyrerepresentant Marit Gislesen hevder i et leserinnlegg i Lp at flertallet i Formannskapet bestående av MDG, Frp, V, Sp og Kongsberglista ønsker å selge kommunens andel i KKPE AS for ca. kr.100 mill., en eierandel som hun har beregnet seg frem til er verdt kr 400 mill.

Hun baserer seg på at hele selskapet i dag er verdsatt til kr 1 milliard, som kommunen eier 40 % av. Hun har ikke fått med seg at selskapet har en lånegjeld på ca. kr 750 mill. Det er differansen, altså selskapets verdi av egenkapitalen som ligger grunn for salgsverdien. Etter noen skattemessige justeringer ble de gjenværende kr 250 mill., verdsatt til ca. kr 239 mill. Av dette utgjør 40 % kr 95,5 mill. Det er godt Gislesen ikke styrer kommunens økonomi.

Vi ønsker ikke å delta i en ny KKP-debatt, noe Marit Gislesen tydeligvis ønsker. Krona står der og Kongsberglista har konsentrert sin politikk rundt det å gjøre Kongsbergsamfunnet til et godt sted å bo og arbeide i, samtidig som vi har bidratt til å styrke kommunens økonomi. Men vi har også vært opptatt av å finne fornuftige løsninger på noen av de utfordringene Krona har forårsaket, bl.a. parkeringsutfordringene for deler av Vestsida.

Men en ting vil vi nevne og det er at nå kommer resultatet av det forrige kommunestyreflertallets disponering av felleskapets ressurser frem. Når kommunens andel er verdsatt til kr 95,5 mill., er verdien av de resterende 60 %, ca. kr 143 mill., det som tilfaller de private eierne. Dette, med unntak av innskutt aksjekapital på kr 6 mill., er en ren gavepakke som det forrige flertallet har gitt de private eierne på felleskapets bekostning. Det forelå en oppfordring fra oss KKP-motstandere til daværende ordfører om å bygge KKP/Krona som et rent kommunalteiet bygg, da vi så at prosjektet ikke lot seg stoppe. Det ville betydd at kommunen selv hadde beholdt hele gevinsten.

Gavepakken hadde blitt enda større dersom vi og flertallet i dagens kommunestyre ikke hadde klart å stoppe KKP2-prosjektet, som kanskje mange har glemt. Det gikk ut på å bygge «Undervisningstorget» på Flåtaløkka, hvor også en ny Vestsiden ungdomsskole skulle bygges, og det med samme 60/40-eierskap.