Numedal videregående skole er den minste videregående skolen i Buskerud. Skolen kan vise til svært gode resultater i forhold til gjennomføring; hele 95, 3 % av elevene gjennomførte skoleåret 2017/18 og 87,7 % av elevene fullførte og besto opplæringen.

Forskning viser tydelig sammenheng mellom det å fullføre og bestå opplæringen og det å klare seg senere i livet. Desto flere fag man består i videregående opplæring, desto bedre klarer man seg i forhold til jobb og utdanning senere i livet:

Hovedkonklusjonen er derfor at det er viktig å jobbe for at flest mulig skal få mest mulig utdanning i videregående opplæring, også når dette gjelder på nivåer under fullført og bestått. Videregående opplæring må derfor ha som siktemål å holde på flest mulig elever og bringe flest mulig lengst mulig oppover i kompetanse.

(utdanning lønner seg – NIFU rapport 1 2014, s. 20)

Skolen er en viktig arbeidsplass for innbyggere i alle tre Numedalskommunene, både fordi den sysselsetter om lag 50 personer, men også fordi den er med på å bidra til bredde i arbeidsmarkedet. For elevene i øvre del av Numedal er alternativet til Numedal videregående skole å flytte på hybel, og med det frykter vi at verdifull arbeidskraft og innbyggere blir borte. Forskning viser at de som reiser fra kommunen for å gå på videregående skole, sjelden kommer tilbake til hjemkommunen for å bosette seg der. Numedal videregående skole er derfor svært viktig for oss som ønsker å opprettholde livskraftige lokalsamfunn.

Vi har stor verdiskaping i Nore og Uvdal: 1 % av Norges kraftproduksjon skjer i denne kommunen. Videre har vi en stor anleggsnæring, betydelig hyttebygging, og mange reiselivsbedrifter med Langedrag som et fyrtårn. Uvdal Maskinfabrikk med sine 53 arbeidsplasser er kjent for høg kompetanse og presisjon. Numedal videregående skole bidrar med kompetanse, lærlinger og arbeidstakere til dette lokale næringslivet. Nore og Uvdal kommune gir lærlingetilskudd for å stimulere bedrifter til å ta imot lærlinger, så viljen og muligheten for å ta i mot lærlinger fra skolen, er stor. Ut over dette har Nore og Uvdal kommune i samarbeid med Buskerud fylke nå i år opprettet en stilling som miljøarbeider på skolens hybelhus. Det betyr at vi kan tilby trygge boforhold for ungdom fra andre deler av fylket som måtte ønske å gå på Numedal videregående skole..

Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune har gjennom flere år hatt et utstrakt samarbeid med Numedal videregående skole rundt norskopplæring og grunnskole for voksne flyktninger og arbeidsinnvandrere. Gjennom samarbeid på kommune- og fylkesnivå, løses forpliktelser om norskopplæring til flyktninger som er obligatorisk i introduksjonsloven. Dette samarbeidet viser at skolen er viktig for kommunene og at fagmiljøet ved skolen kan bidra med sin kompetanse på flere områder.

Nore og Uvdal Senterparti mener at:

  • Numedal videregående skole skal bestå med forutsigbare rammer og bemannet internat.

  •  Det må opprettes flere av de mest populære linjene ved de videregående skolene som ligger ute i distriktene og disse må være søkbare for elever fra hele landet.

  • Viken må verne om og anerkjenne de minste skolene som svært viktige

  • samfunnsinstitusjoner. Disse gir viktige bidrar til livskraftige samfunn i ytterkantene av Viken.

  • Viken De minste videregående skolene og de minste lokalsamfunnene trenger forutsigbarhet og trygghet rundt at skolen skal bestå.

  •  Den nye organiseringen er fantastisk mulighet for å desentralisere virksomheten. Ikke alle funksjoner må samles i Sandvika eller Drammen.

  • Vettet er jevnt fordelt i landet, og dette er en mulighet til å legge funksjoner også til utkanter av regionen. I Nore har vi ny, flott barnehage med god kapasitet. Videre har vi gode skoler, ledige hus og boligtomter, god infrastruktur, fantastisk natur og rike kulturtradisjoner. Her ligger alt til rette for det gode liv! Det vil være strålende samfunnsøkonomi å flytte ut en fylkeskommunal funksjon, for eksempel HR-avdelingen, og legge den i tilknytning til Numedal Videregående skole.