For å få til dette, må fylkeskommunen være til stede og jobbe tett på folk. En desentralisering av fylkeskommunale arbeidsplasser, som i utgangspunktet skal jobbe ved fylkeshuset i Drammen, vil uten tvil bedre samarbeidet med kommunene og gi bedre tjenester til innbyggerne.

Pandemien ga samfunnet mange utfordringer, men også en del viktige og gode erfaringer. En av de viktigste, er at det faktisk går an å jobbe mer digitalt. Alle trenger ikke sitte på samme kontor fem dager i uka. Disse erfaringene ønsker Senterpartiet å bruke når vi nå skal rigge det nye fylket. Våre ansatte kan jobbe mer digitalt og mer desentralisert. Flertallet av de administrativt ansatte vil selvsagt ha sin arbeidsplass ved fylkeshuset i Drammen, men å spre noen av arbeidsplassene ut, vil styrke nye Buskerud.

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser nå vei. Senteret var i drift allerede i fjor, men åpnet i nyoppussede lokaler i Seljord 23. februar i år. Hovedformålet med opprettelsen er å styrke fylkeskommunens tilstedeværelse, kjennskap og rolle i særlig øvre del av Telemark. Videre er formålet et tettere samarbeid med lokale og regionale samfunnsaktører, realisere samfunnsoppdraget til fylkeskommunen som tjenesteprodusent og som regional utviklingsaktør.

Fylkeskommunen vil komme tettere på folk, kommuner og næringsliv, og forhåpentligvis rekruttere ansatte bredere geografisk. Den geografiske kompetansen de ansatte i fylkeskommunen besitter er viktig. I dag er det 17 ansatte på plass fra ulike fagseksjoner i fylkeskommunen, med mål om minimum 20, med mulighet for flere.

Skal vi lykkes med noe slikt i Buskerud, må vi lære av Vestfold og Telemark. Det er viktig å skape forståelse for hvorfor fylkeskommunen bør være tettere på kommuner, næringsliv og andre aktører. Og jo bredere politisk dette ønsket er, jo enklere vil det være å realisere. Det er viktig å unngå harde kamper om lokalisering av et slikt senter.

Overflytting av ansatte må baseres på frivillighet og eget ønske, i tillegg til nyansettelser. Da får man også motiverte ansatte og skaper ikke unødvendig støy. Dette var grunnpremisset i Vestfold og Telemark - og det fungerte godt. Det er også viktig å få plass en stedlig leder som kan styre og lede prosessen tidlig og være koordinator og arbeidsleder ved senteret.

Senterpartiet ønsker derfor å desentralisere fylkeskommunale arbeidsplasser, i form av et fylkessenter. Vi er åpne for flere sentre eller lignende løsninger flere steder i fylket. Her er det flere alternativer. Et senter er en mulighet - flytting av hele fagavdelinger og satellittarbeidsplasser lokalisert i tilknytning til de videregående skolene er en annen mulighet. Dette blir en svært viktig sak for Senterpartiet i eventuelle forhandlinger etter valget til høsten.

Både regionrådet i Hallingdal, Kongsbergregionen og Ringeriksregionen har ytret ønske om desentralisering av fylkeskommunale arbeidsplasser. Senterpartiet står klare til å innfri.

Senterpartiet vil ha en fylkeskommune som er nær folk i hele fylket.