Bruk av skog i Norge er et mer effektivt klimatiltak enn vern av skog. Gjennom bruk av trevirke til for eksempel bygninger binder vi store mengder karbon over lang tid. Derfor er Buskerud Sp opptatt av at kommunale/fylkeskommunale formålsbygg skal bygges i massivtre (KL). Når vi planter ny skog og pleier ny skog fanges mye karbon. Friske trær som vokser opptar og binder mest karbon. Trær som råtner slipper ut karbon. Senterpartiet vil derfor ha en politikk som virkelig tar skogen i bruk og styrker treforedlingsindustrien. Derfor vil Sp gi midler til skogplanting, skogskjøtsel, styrke investeringsselskapet Nysnø og styrker bioøkonomiordningen for å nevne noe.

Det er like alvorlig å la være å bruke mulighetene til opptak og binding av karbon, som å la være å kutte klimagassutslippene. I budsjettet regjeringen la fram framgår det at netto opptak av CO₂ i skog blir redusert med 5,3 mill. tonn fra 2010 til 2030. En slik reduksjon i netto opptak i skog tilsvarer det samlede utslippet fra norsk jordbruk. Dette sier noe om de muligheter som ligger i skogen dersom den tas aktivt i bruk i klimasammenheng.

Transport

Transportsektoren står for rundt 40 prosent av norske klimagassutslipp. I fremtiden vil elbil fortsatt være et alternativ. Hydrogen, biogass og biodiesel vil trolig være like vanlig. Senterpartiet mener det er behov for tiltak som faktisk virker og gir store kutt i klimagassutslipp.

Senterpartiet går inn for en gradvis utfasing av bruksfordelene for nullutslippsbil fram mot 2030, men vi ønsker å beholde kjøpsfordelene. Målet er at så å si alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

I tillegg må vi omstille den delen av transportsektoren som er nyttetransport, som trailere, varebiler båter, tog drevet med diesel. Senterpartiet står helt og holdent på næringslivets og miljøbevegelsens i kampen for et CO₂-fond for næringstransporten. Her snakker vi om et tiltak som vil kunne gi store utslippskutt raskt. Næringstransporten står for 2/3 av utslippene fra transportsektoren og et slikt fond kan bidra til å kutte klimagassutslippene opp mot 2 mill. tonn årlig. Sp bevilger i sitt statsbudsjett 700 millioner kroner til formålet. At regjeringen bremser arbeidet med et slikt CO₂-fond er uforståelig.

Senterpartiet vil også ha en storstilt satsing på klimavennlige ferjer og båter i offentlig regi. Norge har kompetansemiljøene, og en slik satsing vil bidra til å opprettholde Norge som en stor og viktig aktør på maritimteknologi. Sp bevilger 200 millioner kroner til formålet, satser ytterligere 270 millioner kroner på jernbane og styrker innsatsen for å overføre gods fra vei til sjø. Videre vil vi i Senterpartiet ha redusert moms på kollektivtrafikk slik at kollektivtilbudet kan bedres.

Jordbruk

Sommerens tørke viste oss alle at klimaendringene er alvorlig. Vi kommer alltid til å ha et behov for mat og vi trenger mer mat til en stadig økende verdensbefolkning. Det er ikke det mulig å produsere mat uten å skape klimagassutslipp. Hvis vi i Norge ikke produserer vår egen mat, vil import av kjøtt øke og utslippene flyttes til et annet land. Samtidig gjør klimaendringene at matproduksjonen allerede i dag er sårbar og utsatt for risiko. Vi har ikke råd til å kvitte oss med matproduksjon her i landet. Norge har blant de beste framtidsprognosene for å produsere mat. Dessuten løser vi ikke krisen om vi ikke forholder oss til – og bruker – skogen, jorda og naturressursene vi har ansvar for å forvalte. Klimaarbeid i jordbruket er nytt både i Norge, Europa og i FN-sammenheng. Vi kan fortsatt for lite om hvordan natur og biologi skal spille på lag med klimapolitikken. Det er et stort behov for utvikling av teknikker og metoder for å måle og beregne klimagassutslippene fra jord og husdyr, og vi trenger mer kunnskap om hvilke klimatiltak som virker.

Derfor er det etter Buskerud Sp sitt syn viktig at:

-Det gis midler til å bygge opp landbrukets klimasatsing Klimasmart Landbruk

-Opprettes et klimafond for landbruket som gir skattefordel for bønder som investerer egne midler i klimatiltak.

-Det satses på landbruksforskning for å produsere mat med lavere utslipp av klimagasser.

Fangst- og lagring

Buskerud Sp støtter at det jobbes med en satsingen på fangst- og lagring av karbon. Vi har teknologien og muligheten, nå må vi gjøre logistikken lønnsom. Dette vil gi store utslippskutt.

Avgiftspolitikk

Omstilling av privatbilparken får mye oppmerksomhet i klimasammenheng. Det skapes et inntrykk av at regjeringens politikk med avgiftsøkninger på fossilt drivstoff er effektiv klimapolitikk. Dette er i beste fall tvilsomt. Lasse Fridstrøm fra Transportøkonomisk Institutt sier at et prishopp på bensin på 35 øre vil resultere i at utslippene fra bilparken bare reduseres 3 promille (altså 0,3 % for hele året). Med andre ord; den type avgiftsøkninger som denne regjeringen foreslår har nesten ikke effekt på klimagassutslipp. Det er forslag som betyr mer for statskassen enn for klimaet. De fordelingsmessige kostnadene både sosialt og geografisk blir for store. Dette er forhold som regjeringen burde være ærlige om. Symbolpolitikk skader klimasaken og svekker klimapolitikkens legitimitet.

Buskerud Sp støtter ikke regjeringens forbud mot å dyrke myr for å produsere mat. Regjeringens forslag innebærer ikke forbud mot å grave opp myr for å bygge parkeringsplass.

Bsp ønsker ikke avgift på norsk matproduksjon. Grønn skattekommisjons forslag om en avgift for bruk av natur generelt, og avgift på kjøttproduksjon/utslipp fra dyr spesielt vil bidra til at vi flytter matproduksjon og utslipp ut av Norge. Mer import, mindre norsk matproduksjon.

Det var helt meningsløst å innføre over dobbelt så høy avgift på en flytur t/r Bodø-Stokmarknes som på en flytur t/r Oslo-Bangkok. Finansdepartementet bekreftet langt på vei at det ikke var snakk om en avgift med klimaeffekt, men en avgift for å sikre budsjettbalansen.