Gå til sidens hovedinnhold

Skal definere retningen til Viken-samfunnet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesrådet i Viken har nå sendt ut regional planstrategi på høring. Strategien skal definere hovedretningen for Viken-samfunnet og fastsette langsiktige utviklingsmål som fylkesrådet skal jobbe mot i årene som kommer.

Fylkestinget i Viken har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal danne ramme for arbeidet vårt. FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030.

Planetens tålegrense skal være førende for all aktivitet i Viken, og hensynet til klima og miljø skal være en gjennomgående prioritet. Det betyr at vi i alle regionale planer må vurdere hvordan klimagassutslipp kan reduseres og sårbare naturmiljøer kan sikres, og sørge for oppdatert kunnskap om hvordan dette kan gjennomføres.

Beredskap og klimatilpasning er en del av dette bildet. I dag bruker verden mer enn det jorden har av fornybare ressurser og evne til å absorbere utslipp, noe som er en viktig grunn både til klimaendringene og andre miljøødeleggelser. I lengden går ikke det uten at vi undergraver våre egne fremtidsmuligheter.

I dag vet vi at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre gjensidig. Vi vet også at verdens klima- og miljøsystemer svekkes på en måte som kan være en trussel for fremtidig samfunnsliv. Å løse klima¬endringene handler om å redusere klimagassutslipp og samtidig håndtere de miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av pågående klimaendringer.

Vi må se utviklingen i Viken i et generasjonsperspektiv. Det handler om å legge til rette for en utvikling som tar vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Generasjonsperspektivet handler om at vi er bevisst at dagens handlinger har konsekvenser for hvilket samfunn våre barn og barnebarn skal leve sine liv i – både i og utenfor Viken.

Det må gjennomgående og radikale endringer til. Vi må tenke nytt og arbeide på nye måter. Arbeidet innebærer å ta tak i årsakene til fattigdom, ulikhet, og klima- og miljøendringer. Tap av artsmangfold, utenforskap, dårlig helse, klimautfordringer og andre store og komplekse utfordringer, berører ulike deler av samfunnet. Utfordringene er sammensatte, fra det internasjonale til det lokale. Det er utfordringer som én aktør ikke kan løse alene.

Vi ønsker derfor gjennom både fylkeskommunens egne planer og gjennom samarbeid med alle deler av Viken-samfunnet å gjøre det vi kan for at Viken i 2030 har blitt et bærekraftig og klimasmart lavutslippssamfunn, som har god kunnskap til våre økosystemer, og som tar vare på det biologiske mangfoldet, naturområdene og matjorda i Viken. Vi vil vektlegge bered¬skap, klimatilpasning og matsikkerhet, og forvalte våre naturressurser langsiktig, effektivt og nyskapende. Ikke minst har sårbarheten, som har blitt enda tydeligere gjennom korona-situasjonen, understreket behovet for å skape et mer robust samfunn på flere måter.

Vi vil arbeide for at Viken blir et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen bør skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte. Ambisjonen er at klimagassutslippene kuttes med minst 80 prosent innen 2030. Målet er at vi gjennom ulike tiltak skaper best mulig levekår og et godt livsgrunnlag både for dagens og morgendagens innbyggere.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.