NHO lanserte nå et «veikart for fremtidens næringsliv». Mange av forslagene er fornuftig nok, og verdt en diskusjon. Samtidig er det slående at de igjen foreslår kutt i den norske velferden, samtidig som de ikke nevner utfordringer knyttet til skatteparadis som en del av bildet. Om ikke næringslivet vil erkjenne utfordringene med dette, bør i hvert fall kommune-Norge gjøre det.

I forbindelse med ansettelsen av Nikolai Tangen har hans bruk av skatteparadis vært ett aspekt som har blitt diskutert. Tangen har aktivt brukt innfløkte eierstrukturer i en rekke skatteparadis, og dermed unngått normal beskatning. Det er ikke nødvendigvis ulovlig, samtidig som det blir vanskelig for offentligheten å ettergå, siden vi mangler innsyn.

Det er også mye av problemet ved skatteparadis. Noen av aktørene er kriminelle som vil gjemme bort svarte penger. Andre ønsker lovlige plasseringer for eierskap og formuer, som likevel i stor grad vil være skjult for myndigheter og offentlighet, og som bidrar til at de slipper normal beskatning, selv om selskapene deres konkurrerer i samme marked som selskaper som skatter normalt til Norge eller til de andre landene de måtte operere i.

Skatteparadis fungerer dermed skattevridende foruten at de gjør det lettere å gjemme bort både lovlige og ulovlige penger. De med lovlige penger bidrar likevel til en frihavn for kriminelle. Samtidig sier det seg selv at lokalt næringsliv, som også skatter normalt til egne land, kan streve med å konkurrere med selskaper som unndrar seg normal beskatning.

Når noen ikke skatter normalt så får det naturligvis også den konsekvensen at andre selskaper og privatpersoner må skatte mer. I tillegg vil det offentlige rett og slett ha mindre penger å bygge veier, eldrehjem, skoler og annet for. Bruk av skatteparadis bidrar dermed til å undergrave velferdsstaten og fellesgoder vi alle har nytte av.

Selv om skatteparadis pr. i dag ikke er direkte ulovlig så burde det derfor være et minimum å forvente at det offentlige, og de som skal representere det offentlige, unngår bruk av slike måter å svekke fellesskapet på. I stedet bør det offentlige gå foran når det gjelder åpenhet og etikk, ikke minst når det gjelder eierskap og pengeplasseringer. Så bør vi arbeide for å stille strengere krav til slik åpenhet i offentlige anbud og på andre passende måter.

I Viken fylkeskommune har vi nå vedtatt som en del av vår eierskapsmelding at «Det legges også til grunn at selskaper Viken har eierandeler i så langt det er mulig skal unngå skatteparadis, eller selskaper med base i slike, blant annet ved å stille krav om utvidet land-til land-rapportering.» Vi vil innføre en egen ‘Viken-modell’ for offentlige innkjøp, som bekjemper sosial dumping og sikrer seriøse arbeidsforhold. Vi har også meldt oss inn i Transparency International for å støtte og få inspirasjon i arbeid mot korrupsjon. Dette er små tiltak som jeg også vil oppfordre andre kommuner og fylkeskommuner å følge opp.

Så vil jeg samtidig oppfordre NHO til å løfte opp både spørsmålet om skatteparadis og beslektede forhold knyttet til et seriøst arbeidsliv. Kanskje det faktisk også ville være gunstig for nasjonalt og lokalt næringsliv.