Hva er strategien for utviklingen av Rødberg sentrum som næringsområde? Dette er særs viktig for ettertiden. Avgjørelsen vil være låst for all fremtid for kommunens «handelssentrum».

Er området attraktivt for næring så er kommunens oppgave å tilrettelegge for dette. Dette vil klart være det mest riktige hvis næringsutviklere melder sin interesse.

Flerbrukshus er ønsket av kommunedirektøren som skal «bygges i sentrum» Foreligger det kostnadsanalyse på «prosjektet» og ikke minst driftskostnadene?

Vi må være realistiske. Vi er en kommune med 2.500 innbyggere. Hvor mange besøkende må til for å kunne betjene driften? Blir dette et underskuddsforetak?

Frp er ikke imot et flerbrukshus, men vi må ha full kontroll på økonomien og ikke påføre næringsliv / innbyggere / hyttefolk store kostnader for å finansiere dette.

Frp ser ikke plassering i sentrumsområdet som ideell. Der bør forretninger ligge. Brannstasjon / renseanlegg må prioriteres og kommer som et behov veldig snart og er en av kommunens første investeringsoppgaver, store kostnader som må løses før en hastebehandling av flerbrukshus.

Med nytt brann / beredskapssenter og nytt renseanlegg vil det bli frigitt områder som vil gi en bedre mulighet for et eventuelt fremtidig flerbrukshus med nærhet til fritidsparken på Rødberg.

Legekontor og legevakt er nevnt av kommunedirektøren som et alternativt til å legge inn i everksbygget som ønskes kjøpt.

Frp ser at legevakt er fornuftig å flytte ut fra sentrumsnært næringsområde når tiden er inne for å se på dette. En fornuftig plassering av ny legevakt er å kombinere dette inn i området med nærhet til Bergtun. Tettere bånd mellom kompetansen som Bergtun har innen sykepleie med legevakt vil kunne gi en god oppside.

Denne type kombinasjoner oppleves som positivt hos andre kommuner som har denne løsningen.

Med røntgenutstyr på plass vil det ved skader kunne løses med dialog sentralt og med mulighet til overvåking på Bergtun med kvalifisert personell gi en lokal løsning som vi trenger i Nore og Uvdal. Vi må huske på at vi har minst 10-15 mil kjøring. Utføres behandling «kortreist» og det spares kostnader på reise og miljø på unødvendig transport, da gjør vi hverdagen enklere for folk flest som bor i Nore og Uvdal kommune.

Frp Nore og Uvdal vil tydelig fremstå med en ansvarlig politikk for innbyggerne. Vi vil fremme som 1. prioritet nødvendige økonomiske behov for skole / barnehage og eldreomsorg, infrastruktur og beredskap før det brukes penger på å pynte kommunen som medfører mer skatter og avgifter til folk flest.

Hvor har kommunen tenkt å skaffe en økonomi for å forsvare dette? Skal konsesjonskraften igjen settes i spill og legges det opp til formueskatt på innbyggere / hyttebeboer? Nore og Uvdal kommune er i en særstilling som får 14 millioner kroner hvert år for utvikling av næringslivet. Disse midlene skal brukes til utvikling av næringslivet i Nore og Uvdal og ikke til utbygging/drift av flerbrukshus.

Konsesjonskraften selges i dag for 61 øre pr. kwh. Frp foreslår å tilby konsesjonskraften til næringsliv/ innbyggere / hyttebeboere for 50 øre kwh. Dette vil gi en bedre totalitet og gi en større trygghet og vekst til næringslivet.

Det må allerede i denne kommunestyreperiode fattes vedtak om konsesjonskraft for å gi næringslivet det behovet de trenger for å trygge drift og sikre arbeidsplassene i en tøff driftsperiode. Forsinkelser av vedtak kan medføre konkurser for bedrifter i lokalt næringsliv og tap av arbeidsplasser.