Mandag var det en orientering i Kongsberg kommunes planutvalg (Umu) om det pågående Byutviklingsprosjektet. Det ble opplyst at en rapport vil foreligge i løpet av mars. Denne skal omfatte forslag til sentrumsutvikling, vurdering av og forslag til bestemmelser og retningslinjer. Jeg ser frem til en politisk behandling av denne, som forhåpentlig kan gi en helhetlig og omforent utviklingsretning for byen.
Da må det være lov å bli overrasket over at rådmannen fremmer en reguleringsplan for Skolegatakvartalet til sluttbehandling nå. En så vidt stor plan ligger jo ‘midt i smørøyet’ for den fremtidsrettede sentrumsutviklingen som skal utformes i Byutviklingsprosjektet. Alternativt kan jo noen selvfølgelig mene at nettopp av den grunn var det viktig å få planen vedtatt umiddelbart.
Jeg tillot meg derfor å foreslå å utsette sluttbehandlingen i påvente av Byutviklingsprosjektet. Det handler da om et par måneders utsettelse (arbeidet med denne konkrete planen ble påbegynt i 2016). Forslaget ble ikke godt mottatt og dermed nedstemt av Høyre, Ap, Sv, Sp og Mdg.


De som tror en sluttbehandling av en reguleringsplan er en grundig politisk gjennomgang av planen, tar feil. Politikerne får lese planen før den sendes ut på høring og kan da gjøre sine anmerkninger. Gjennom høringsuttalelser kommer det imidlertid mye ny informasjon, som ikke er tilgjengelig tidligere. Det naturlige ville da være en videre politisk behandling om mulige forbedringer av planen, men det er altså ikke sedvane i Kongsberg. Endringsforslag ved sluttbehandlingen blir nærmest sett på som et tabu og møteklimaet kan bli rimelig surt. Det er ikke greit. I praksis er det gjerne rådmannens plan som blir vedtatt. En nytenkning ved å endre rutiner slik at planer legges frem til politisk behandling når høringsuttalelsene foreligger og før rådmannen renskriver planen, kunne være en mulighet. Det ville gi en viss politisk innflytelse på sluttresultatet.


Blant høringssvarene til planen er uttalelser fra Byhistorielaget, Fortidsminneforeningen og Buskerud fylke. (Kongsberg har for tiden ingen Byantikvar). Disse besitter en betydelig kunnskapsbase om bygningsmassen, som kommunen ikke har. De gir derfor viktige innspill til nettopp denne planen. Noe blir ivaretatt, noe ikke. Presset på planavdelingen fra utbyggerne er nok betydelig større enn fra disse instansene. I mine øyne vil innspillene om noe reduserte byggehøyder, ivaretakelse av helheten i et gateløp og større variasjon i takutformingen (skråtak) være åpenbare forbedringer av planen. Derfor foreslo jeg det. Men det ble altså nedstemt av Høyre, Ap, Sv, Sp og Mdg.