I vår kommune finnes det helsepersonell som har utenlandsk opprinnelse, og som har helsefaglig utdannelse og erfaring fra sitt hjemland. Helsepersonell som er etablert i Kongsberg og som gjerne vil bo og jobbe her, men de mangler godkjenning.

Denne godkjenningen som gir autorisasjon, tar ofte mange år.

I dag har vi Introduksjonsprogrammet som gir blant annet norskopplæring inntil 12 måneder. Det som mangler er nettopp et kvalifiseringsprogram/tiltak som fortsetter videre i tre år.

Hva om kommunen bistår med økonomisk støtte på for eksempel 2G i tre år mot at de som blir med forplikter seg til å jobbe i kommunen i tre år etter oppnådd godkjent helseutdannelse?

Kan skape en vinn-vinn-situasjon

Ved å tilby våre nye borgere med helsefaglig bakgrunn et kvalifiseringsløp, slik at de kan jobbe innen kommunale helsetjenester som gjør at de kan ta autorisasjonskravene ved siden av en praksis innenfor helse- og omsorg samtidig som de får økonomisk støtte til å dekke sine økonomiske forpliktelser, vil vi skape en vinn-vinn-situasjon.

Vi har store utfordringer med å rekruttere og beholde godt kvalifiserte personell i helse- og omsorgstjenestene i vår kommune. Tilgang på personell er en knapphetsfaktor, særlig sykepleiere, vernepleiere og fastleger.

Få ønsker å jobbe på sykehjem eller i hjemmetjenesten

Avgangsundersøkelsene til NSF Student viser at nyutdannede sykepleiere foretrekker jobb på sykehus fremfor kommunen. Kun to av ti nyutdannede sykepleiere hadde jobb i sykehjem eller hjemmetjeneste som førstevalg etter endt studier, ifølge avgangsundersøkelsen for 2017.

Ulike studier trekker frem mulige forklaringer på at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere til sykehjem og hjemmesykepleie. Stor arbeidsbelastning, små fagmiljø, begrenset mulighet for faglig utvikling og kompetanseheving, videreutdanning og spesialisering, ledelse, lønnsforhold, utstrakt bruk av deltidsstillinger.

Legene får for mye å gjøre

Høy arbeidsbelastning er en av de viktigste grunnene til at fastlegeyrket er mindre attraktivt. Manglende arbeidstidsvern i legevakt gjør at samlet arbeidstid for leger i kommuner med få fastleger blir høy. I tillegg til legevakt, dekker fastleger i distriktene også andre kommunale tjenester, som helsestasjon, kommunale akutte døgnplasser (KAD) og sykehjem i større grad enn fastleger i mer sentrale kommuner.

Andre årsaker inkluderer blant annet at det er kostbart å etablere praksis, at legene ikke ønsker å være selvstendig næringsdrivende og mangel på sosiale rettigheter og trygghet.

Noe må gjøres for at innbyggerne i Kongsberg skal sikres en helsetjeneste med godt kvalifisert helsepersonell. Dette forslaget vil ikke være løsningen på alle de utfordringene vi ser i dag, men det er et godt sted å starte.

MDG er for alternative arbeidsmetoder og arbeidsordninger og alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten, er også en del av kvalitetsreformen. Den skal inspirere til å finne nye arbeidsordninger, nye metoder, nye løsninger og ta i bruk ny teknologi.