Kommunestyrets vedtak 11. januar i år hadde tre punkter. To av dem omhandlet Solstad og bruken av denne. Det var også et punkt som lyder: «En vurdering av andre alternativer for barnebolig, avlastningstilbud og omsorgsbolig hvor det tenkes fritt i forhold til lokalisering, drift og eierskap.»

Alternativene er ikke utredet, det er kun utredet ulike plasseringer av eventuelle barneboliger.

Barne- og avlastningsboliger defineres i forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon som institusjoner. Vi snakker med andre ord om en institusjonalisering av barn med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan derfor ikke se at punktet alternativer er tilfredsstillende besvart i den foreliggende utredningen.

Rådet savner to vesentlige grunnlagsdokumenter. Det ene er FNs barnekonvensjon og drøfting av hvordan hensynet til «barnets beste» er ivaretatt. Det andre er FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og en drøfting av hvordan disse rettighetene er ivaretatt i forslaget til vedtak.

Rådet, har som det står i sakspapiret, på generelt og prinsipielt grunnlag flere ganger uttrykt skepsis til etablering av barneboliger nettopp på grunnlag av innholdet i CRPD, FNs barnekonvensjon og Grunnlovens § 104. Disse slår fast at barn har rett til å bo hjemme, rett til å leve med familien sin og rett til at avgjørelser som omfatter dem skal være til deres beste.

Rådet savner en tilnærming hvor andre former for ivaretakelse av barn (og deres familier) med store utfordringer drøftes, f.eks. gjennom store BPA-ordninger. Rådet mener ikke at BPA er den optimale løsningen i alle tilfeller, men vi savner dette perspektivet i utredningen.

På side 5 i saksutredning står det «.. og boligen utfører den daglige omsorgen…».

Ærlig talt: en bolig kan ikke utføre omsorg! En bolig er det ytre skallet med grunnmur, reisverk, tak og vinduer. Et hjem er noe helt annet!

Rådet viser også til et pågående omfattende nasjonalt tilsyn med avlastnings- og barneboliger utført av Statens helsetilsyn. Det er avdekket lovbrudd i 80 % av tilsynene!

Dette er skremmende og vi savner en dokumentasjon, eller i det minste, en redegjørelse for hvordan Kongsberg kommune skal unngå å bli en del av denne dystre statistikken ved bygging av barneboliger.

Disse tilsynene, sammen med lovverket sitert innledningsvis, er bakgrunnen for Rådets prinsipielle skepsis til bygging av barneboliger.