Gå til sidens hovedinnhold

Strømpriser, ACER og norsk energipolitikk!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 8. september er strømprisen i Sør-Norge 104,4 øre/kWh! Høye priser på CO₂ kvoter, kull og gass gjør at etterspørselen etter norsk kraft i Europa er stor, og norske vannkraftanlegg produserer strøm til eksport til tross for lavt tilsig og lav fyllingsgrad i våre magasiner. Et varmere og våtere klima gir stor sannsynlighet for at vi får normale nedbørsmengder eller mer fremover. Forventet strømpris til neste år er derfor langt lavere enn prisen i markedet i dag slik at det lønner seg for norske kraftprodusenter å produsere nå.

Lite vind og nedbør i sommer kombinert med økt overføringskapasitet mot det Europeiske kraftmarkedet, gir rekordhøye strømpriser i Norge. Etter at kablene fra Norge til Tyskland (Nordlink) og Storbritannia (North Sea Link) er satt i drift, er kapasiteten for å overføre strøm mellom Norge og Europa på ca. 9.000MW, eller ca. 30 % av samlet, norsk produksjonskapasitet for vannkraft. Jo friere strømmen flyter mellom Europa og Norge, jo mer vil den norske strømprisen øke for å utligne langt høyere, europeiske kraftpriser.

Per 7. september har Norge i år eksportert 16.377.413 MWh strøm til Europa. Dette tilsvarer ca. 12 % av strømmen vi produserer i norske vannkraftverk i et normalår. Gjennomsnittlig kraftpris var per 2. kvartal 50,9 øre/kWh for husholdninger, mot 14,9 øre/kWh på samme tid i fjor. Dette tilsvarer 7.200 kr i økte kostnader på et år for en normal husstand med 20.000kWh i årlig strømforbruk!

I mars 2018 stemte Stortingsflertallet med Høyre, Arbeiderpartiet, FrP, Venstre og MDG for at Norge skulle tilslutte seg EU sitt energibyrå ACER. Byrået har til oppdrag å fremme et fullt integrert, internt energimarked i Europa. I Norge har vi fra over 100 år tilbake gjort enorme naturinngrep for å sikre produksjonen av ren, fornybar elektrisk strøm og med det utviklet landet og skapt norske industriarbeidsplasser. Når Europa nå skal fase ut kjernekraft og fossil energiproduksjon, vil etterspørselen etter fleksible, norsk vannkraft øke betraktelig, og prisen for strøm i Norge vil stige.

Det er utvilsomt i Norges interesse å beholde full suverenitet over våre egne energiressurser og vår egen energipolitikk. Senterpartiet stemte derfor imot tilslutning til ACER da vi mener dette vil avgi norsk suverenitet til et overnasjonalt organ. Dette svekker Stortingets og de folkevalgtes mulighet til å styre og ha kontroll over energipolitikken.

Å ha etablert overføringskabler for strøm mellom Norge og Europa er fornuftig med tanke på forsyningssikkerhet; i tørrår vil vi kunne sikre tilgang til kraft fra utlandet. At ren, fornybar vannkraft blir priset høyere, kan en fra et rent «råvareeksport perspektiv» anse som gunstig. De aller fleste kraftprodusenter i Norge er offentlig eid, og med høyere strømpris blir inntektene større. Men skal Norge prioritere å være råvareeksportør, eller skal vi bruke politikk til sikre større, nasjonal verdiskapning og beholde og skape arbeidsplasser?

ACER spiller en nøkkelrolle når det gjelder harmonisering av regelverk og å tilrettelegge for nye utenlandskabler for å redusere såkalte flaskehalser (begrensninger i overføringskapasitet) i kraftnettet. Norge har verken medlemskap eller stemmerett i EU eller ACER, og Senterpartiet ønsker ikke at beslutninger av stor betydning for norsk energipolitikk skal fattes i organer utenfor Norges grenser av personer som ikke har fått en eneste stemme i et norsk valg. Vi mener derfor at Norge må trekkes ut av EUs energibyrå, ACER, slik at valgte, norske politikere igjen kan bestemme norsk energipolitikk! Strømpriser, ACER og norsk energipolitikk!

Kommentarer til denne saken