Vi viser til ovennevnte brev av 26. april 2021.

Styret i Rollag har valgt å publisere sitt brev offentlig samtidig med at det oversendes til styret i Flesberg, med følgende begrunnelse:

«Styret i RE kjenner seg ikke igjen i den fremstillingen som gis i aksjonærbrevene, derfor er det nødvendig å publisere dette brevet i offentlighet. Vi håper styret i FE endrer strategi og gir sine eiere objektiv, saklig og faktabasert informasjon i det videre arbeidet mot en generalforsamling.»

Styret i FE synes det er uheldig at Rollag velger å kommunisere på denne måten, ikke minst fordi saken er kompleks, har en omfattende forhistorie og reiser en rekke skjønnsmessige vurderinger som det er krevende å oppsummere på en kort og forståelig måte.

Styret ville satt pris på om de to styrene kunne kommunisert seg imellom for å oppklare misforståelser før man velger å publisere dette for all verden. Styret i Flesberg har absolutt ingen ting å skjule, men tror begge selskaper er tjent med at kommunikasjonen kunne ha skjedd på vanlig måte.

Styret i Flesberg Elektrisitetsverks velger derfor å gi et utfyllende svar til Styret i RE og kun kopiere inn de to kommunale eierne i selskapene på dette svarbrevet.

Samtidig mener vi at LP sine lesere fortjener å få FE sitt syn på noe av det viktigste i forholdet mellom FE og RE i denne vanskelige prosessen. Derfor dette forkortede svaret.

_______________________

Styreleder og daglig leder i henholdsvis RE og FE møttes ganske raskt for å drøfte situasjonen, etter at generalforsamlingen i FE hadde pålagt det nye styret i FE å utrede alternativer til en fusjon mellom FE og RE. Et sentralt punkt for FE var hvordan RE fortsatt skulle kunne være et reelt alternativ til de andre inviterte fusjonspartnerne.

Etter til dels konstruktive møter faller imidlertid RE ned på at de ikke vil være med på en prosess der sammenlignbare verdier skulle danne basis for et riktig bytteforhold basert på kommersielle bud.

«..styret er prinsipielt uenig i å hente inn «Markedsverdier» og benytte disse som grunnlag for å finne riktig bytteforhold for to selskaper som skal fusjoneres».

Dette prinsippet har siden blitt respektert av FE, selv om kommunikasjonen mellom selskapene har fortsatt med hensikt om å holde en fusjon med RE i live. Mange vil mene at FE tok unødig risiko ved å holde RE inne som et alternativ så lenge som mulig, i en prosess der likebehandling og konfidensialitet var viktig.

Når fristen for de bindende budene nærmet seg, ble RE oppfordret til å klargjøre realitetene i en foreslått tilleggsavtale og den opprinnelige avtalen. Det var viktig å få RE sitt forslag forankret og kvalifisert i styret og generalforsamling på linje med et «bindende bud». RE har imidlertid opprettholdt sitt prinsipale standpunkt om at det den opprinnelige avtalen som skal sammenlignes med de bindende budene.

Styret kan vanskelig se det annerledes enn at «Rollag-alternativet» sammenlignet med de andre alternativene ikke kan anses som «bindende» og at dette alternativet krever nye runder i generalforsamlingene både i Rollag og Flesberg.

Styret i Flesberg kan ikke se at det er dekning for påstandene i det åpne brevet om at det er fremsatt «feilaktige påstander» i aksjonærbrevene som er sendt til aksjonærene i Flesberg.