Gå til sidens hovedinnhold

Sykehusansatte vil til Brakerøya

Artikkelen er over 5 år gammel

Harald Bergan fra Kongsberg brukte kraftig skyts i styremøtet i Vestre Viken mandag. Som ansattrepresentant i styret, var han svært tydelig i spørsmålet om bygging av nytt sykehus. Og han var ikke alene om dette.

- Vi er oppløpssiden. Vi må ha fokus på den beste langsiktige løsningen. Vi er ikke imponert over romsligheten i det nye sykehuset, sa Harald Bergan som representerer sykehuslegene i styret, og fikk bred støtte av Line Spiten (NSF) og John Egil Kvamsøe (Fagforbundet).

Kongsbergtrioen i styret er ikke tilhengere av å bygge et nytt sykehus der Drammen sykehus ligger i dag. Og spesielt fordi det samtidig skal drives sykehus i byggeperioden.

Bergan har sagt dette før og fant det nødvendig å gjenta det i innspurten av sykehusbygg-saken.

Det ble ikke tatt noen beslutning i dette møtet, saken ble bare tatt til orientering.

- Jeg har ikke bestemt meg, og vil ikke bestemme meg før jeg har fått alle fakta på bordet, sa styreleder Torbjørn Almlid.

Men det er ikke lenge igjen før styret skal bestemme seg. Beslutningen skal tas i styremøtet 9. mai. De som mener at Brakerøya er beste alternativ, har ikke lange tiden til å finne tungtveiende argumenter for dette.

Les også: Rede til å investere milliarder 

Dessuten venter Vestre Viken på en vurdering fra Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB). Det er nemlig DSB, og ikke NVE, som skal vurdere den eventuelle vannstandsproblematikken omkring sykehuset som er planlagt i strandkanten.

- NVE har kun med ferskvann å gjøre. Dette er fjord, og dermed DSB sitt bord, sa direktør Nils Fredrik Wisløff i møtet.

Skuffelse over revurdering

I desember ble forslaget om å bygge nytt sykehus på eksisterende sykehustomt på Bragernes i Drammen revitalisert (kalt Alternativ 3 i styrets dokumenter). Bergan legger ikke skjul på at han mottok budskapet med et dypt sukk.

Dette alternativet er nemlig utredet og forkastet før og Vestre Viken har inntil nylig brukt all kraft på å utrede Brakerøya-alternativet, noe de har gjort svært grundig. Sistnevnte alternativ er i kvalitetskontrollen av prosessen funnet 1,5 milliarder kroner billigere.

Sterke meninger

Å bygge om - og bygge ut – det eksisterende sykehuset, har blitt omtalt som null-alternativet i prosessen og skal være med som et alternativ i utredningen, men Bergan mener at det slett ikke er et null-alternativ lenger.

- Jeg kaller et null - pluss, pluss, pluss-alternativ, sa han i møtet. han kaller prosessen om nytt sykehus for utmattende og er veldig redd for de påkjenningene både ansatte og pasienter vil føle, dersom eksisterende sykehus blir omgjort til en byggeplass. De ansatte mener som nevnt at sykehuset dimensjoneres for smått og med Bragernesforslaget blir det også klemt inn på en for liten tomt. Et annet poeng er planhorisonten. Helse Sør-Øst bruker år 2030.

- Dette er i våre øyne for snevert, mener han.

Bergan er ikke den som i styresammenheng pleier å rope høyest, men denne gang var han svært skarp.

Les også: Storsykehuset i Drammen krympes - konkrete kutt i tilbudet

Pris

Grunnen til at Bragernes dukker opp som en brennaktuell utfordrer til Vestre Vikens drømmesykehus på Brakerøya, er først og fremst kostnadsbildet. Bygging av et nytt sykehus på Brakerøya, er ikke bare dyrere på én måte. Det mangler her infrastruktur i form av veier og tog som ikke er medregnet. Dessuten har ikke Vestre Viken kjøpt tomta på Brakerøya ennå. Det er ei heller forhandlet fram en pris for tomta.

Les også: Forhandler om sykehustomta 

Parallelt med at myndighetene nå er forelagt en prisdifferanse på 1,5 milliarder mellom Bragernes og Brakerøya, pågår også en annen svært kostbar utredning i Vestre Viken.

Det handler om vedlikeholdsetterslepet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. Totalt er dette anslått til å koste 1,6 milliarder. I Kongsberg og Drammen er situasjonen ansett som prekær, og vedlikehold er også et sentralt poeng i de politiske diskusjonene om sykehus.

Parallelt med det nevnte pågår også sluttspurten i den overordnede helse- og sykehusplanen. Det er verdt å nevne at bygging av nytt sykehus i Drammen kun er nevnt i en parentes i grunnlaget for planen.

Les også: Ikke øremerkede penger til sykehus

Adskilte prosesser

Selv om Vestre Viken ser på dette som adskilte prosesser, er det ikke sikkert alle andre gjør det. Kostnader vil utvilsomt bli viktig for sykehusutviklingen i Vestre Viken-området, uansett.

Skeptikere i sykehusdebatten, slik som Sp-politiker Per Olaf Lundteigen, er redd for at et kostbart sykehus på Brakerøya, kan svekke posisjonen til Kongsberg sykehus i fremtiden. Han mener at prosessene ikke kan skilles fra hverandre slik Vestre Vikens ledelse gjør det.

Mye gjenstår

Det som nå skjer videre i saken, er at direktøren i Vestre Viken, vil regne på de ikke prissatte vurderingene som er gjort så langt. Blant annet ble det uttrykt i møtet at prisen på ulempene ved å bygge og drifte på samme sted (100 millioner kroner) er for beskjedent. I tillegg kommer fordeler og ulemper av samfunnsmessig karakter.

I tillegg kommer det en ekspressprosess på å utrede alt som berøres dersom det skal bygges på eksisterende sykehustomt på Bragernes samtidig som det drives sykehus på stedet. (Se plansjen under).

 

Det er lagt opp til en omfattende møteserie, der alle parter i saken er invitert til å si noe.

Tillitsvalgt John Egil Kvamsøe trakk i denne sammenheng fram jernbanen og transport av passasjerer som et poeng. Dette argumentet er tillagt stor vekt tidligere, spesielt som et argument for Brakerøya og i mot bygging på eksisterende tomt.

Her er mange momenter som ikke er berørt i artikkelen også. (Se saksdokumenter i faktarubrikken under).

Skal det måles etter vinden i styret, er Brakerøya en klar favoritt. Og det ble mer en en gang sagt hvor viktig og hvor tyngende beslutningen som skal tas i april er for regionsykehusets fremtid.

Les også: Brakerøya-sykehus på høring 

Saksdokumentene

 

Kommentarer til denne saken