15. november markerer Norsk Sykepleierforbund Kongsberg og Utdanningsforbundet Kongsberg Likelønnsdagen. Dette som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året, i prinsippet jobber gratis. Datoen er regnet ut med utgangspunkt i at kvinner i gjennomsnitt tjener 87,5 prosent av det menn gjør.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig årsak til de store ulikhetene mellom kvinner og menn når det gjelder økonomiske ressurser, makt og innflytelse. Et kjønnsdelt arbeidsmarked har vist seg veldig tung å endre. Fortsatt er ni av ti sykepleiere kvinner, sju av ti lærere er kvinner og ni av ti barnehagelærere er kvinner.

Selv om kvinner i større grad enn menn tar høyere utdanning, er ikke det en garanti for likestilling i form av likelønn. Mens menn med høyere utdanning i stor grad arbeider i det private næringsliv som ingeniører, teknikere eller salgsrepresentanter, arbeider kvinner med tilsvarende utdanningsnivå oftere i offentlig sektor som barnehagelærere og lærere i skolen eller sykepleiere. Disse gruppene har universitets- og høyskoleutdanning, og det er disse som opplever at lønnsgapet er størst. Snittlønna i kvinnedominerte yrker med høy utdanning er i snitt 80 prosent av mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanningsnivå. Videre er mannlige ledere i snitt langt bedre lønnet enn kvinnelige ledere. Urettferdigheten med tanke på likelønn treffer derfor ledere i kvinnedominerte sektorer spesielt hardt.

Frontfagsmodellen praktiseres strengt i offentlig sektor, mye strengere enn i privat sektor. Sammen med en kunstig lav estimert prisvekst, fører dette til at barnehagelærere, lærere og sykepleiere år etter år er lønnstapere. Situasjonen er uholdbar. Det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte ansatte til disse yrkene i velferdssystemet vårt. Til syvende og sist går det ut over oss alle.

Yrker som hovedsakelig utføres av kvinner blir systematisk verdsatt lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn. Når kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare, kan det ikke forklares med noe annet enn diskriminering.

Derfor må politikerne på banen med mer enn klapp og rosemalte ord om hvor viktige disse yrkesgruppene er. For å oppnå likelønn i arbeidslivet trengs det modigepolitikere som ikke bare skyver ansvaret over på partene i arbeidslivet, men som tør å utfordre frontfagsmodellen i lønnsdannelsen til kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor.

Kom gjerne innom Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundets stand i Storgata på Likelønnsdagen, 15. november fra 14.00-17.00. Alle er velkomne. Vi håper spesielt at mange lokalpolitikere stikker innom for en prat. Vi byr på nystekte boller. Er du mann, kan du ta deg en stor bolle. Kvinner må forsyne seg fra kurven med de små bollene, i tråd med lønnsforskjellene i norsk arbeidsliv.