Gratulerer med dagen alle jordmødre i kommuner og sykehus. 5. mai var den internasjonale jordmordagen. Hver dag dør en million barn den dagen de blir født, og 2,6 millioner dør innen en måned. Fattigdom, konflikt, krig og dårlig tilgang på helsehjelp er hovedårsaken til at så mange dør. I dag viser vi solidaritet til våre tanker går til ukrainske jordmødre som står på som helter og arbeider under umenneskelige forhold i et krigsherjet land. Takk til alle jordmødre som daglig krysser grensen til Ukraina for å redde liv.

Vi er heldige i Norge, men også her må svangerskaps- og barselomsorgen bedres. Samtidig som vi mangler jordmødre i kommuner og sykehus, får mange kun tilbud om deltidsstilling. Dårlige arbeidsforhold bidrar til at mange ikke har en lønn å leve av, og mange går ut av yrket. Denne utviklingen må vi snu. Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmødre kan også det meste om kvinnehelse, seksuell- og reproduktiv helse og det nyfødte barnet. En spesiell sårbar periode i kvinners liv er tiden omkring svangerskap, fødsel og barseltid. Mange opplever denne tiden relativt uproblematisk, men vi vet at det er større risiko for å utvikle depresjoner, psykoser, og andre psykiske lidelser. Svangerskap og fødsel er en stor fysisk og psykisk belastning. De fleste kvinner trenger tid for å komme seg igjen etter en fødsel. Jeg er bekymret for at det er for få jordmorstillinger i kommunene. Sykepleierforbundet har en konkret liste over tiltak som vil bedre helsetilbudet i samfunnet. Gratulerer med dagen alle jordmødre og takk for den gode jobben dere gjør.

Dette må til for å styrke jordmortjenesten:

Endre dagens finansieringsordning: En ny finansiering må utvikles som et øremerket tilskudd, som tar utgangspunkt i at kvalitetskravene i fødselsomsorgen ligger til bunn. Forløpsfinansiert fødselsomsorg egner seg, ifølge Helsedirektoratet.

Doble utdanningskapasiteten: Sikre øremerket finansiering til helseforetak, universiteter og høyskoler for å doble utdanningskapasiteten for jordmødre fra om lag 100 til 200.

Opprette 100 nye utdanningsstillinger på alle avdelinger og kommuner med jordmormangel: Sikre rekruttering av jordmødrene som er samfunnskritisk nøkkelpersonell.

Utdanne flere ultralydjordmødre: 50 jordmorårsverk til ny bioteknologilov og tilbud om tidlig ultralyd og NIPT – en analyse av fosterets DNA av en blodprøve fra mor – som sikrer alle gravide lik tilgang på helsetjenester uavhengig av sosioøkonomisk status.

Styrke bemanning – fastsette normtall og opprette hele faste stillinger: Bemanne jordmortjenesten forsvarlig etter tilbud og behov, både for pasientsikkerhet og for å beholde kompetanse.

Satse på jordmor som en forebyggende ressurs innen psykisk og fysisk helse: Sikre at alle kvinner får reelt tilbud om hjemmebesøk av jordmor innen 1–3 døgn etter hjemkomst. I dag får bare 4 av 10 kvinner som har født dette tilbudet.

Styrke følgetjenesten av jordmor til fødende med lang reisevei og stoppe sentralisering av fødetilbud: Sikre mulighet for trygg fødsel i hele landet, og et likeverdig fødetilbud.

Sørge for henvisningsrett for jordmødre: Sikre en fornuftig bruk av kompetanse som ikke forsinker eller belaster pasienten unødig.