Dette er råd tilflyttere gir oss i forbindelse med Laagendalspostens serie «Flytta til».

I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil vi i Kongsberg Arbeiderparti lytte til disse rådene. Vi må også høre hva dere som allerede bor i kommunen mener. Hva folk mener skal bety mye i det videre arbeide med arealdelen. Kommuneplanens arealdel er nå lagt ut på høring med høringsfrist 14. mai. Delta i debatten, skriv høringsuttalelse eller ta kontakt med oss i Kongsberg Arbeiderparti. Mye stoff om planen er å finne på kommunens nettsider.

Hvordan få mer aktivitet i sentrum?

Mange må jobbe med tilbud i sentrum dersom disse skal bli bedre. Kongsberg Arbeiderparti tror at det å få flere mennesker inn i sentrum bidrar til mer aktivitet. Dette er noe politikerne kan gjøre noe med. Vi vil arbeide for flere boliger i sentrum og flere boliger sentrumsnært, gjerne i form av tett småhusbebyggelse. Vi er opptatt av at det blir gode møteplasser og gode uteoppholdsarealer både i byen og i boligområdene når det bygges ut.

Ta vare på naturen rundt byen

Folk verdsetter korte avstander mellom boligen og naturen. I Kongsberg er vi så heldige å ha korte avstander også til skogen og naturen. Dette er kvaliteter som vi i Kongsberg Arbeiderparti mener vi må sikre. Nærfriluftsområdene må tas vare på slik at folk kan gå direkte fra boligen, barnehagen eller skolen, ut i skogen, både sommer og vinter. Sommertid har vi mange fine stier. Vinterstid bør vi kanskje tilrettelegge mer. Særlig på Øståsen ved Gamlegrendåsen, Madsebakken og Kampestad, er det viktig at labbeløyper og skiløyper blir utviklet og driftet godt.

Gode boligtilbud

I Kongsberg er vi nå så heldige å ha godt med bolig- og tomtetilbud også utenfor sentrum. Bolig- og tomtetilbudene i tettstedene i Efteløt, Jondalen, Heistadmoen og Hvittingfoss må realiseres. Nå er det er godt med tomtetilbud- og boligtilbud i randsonen til sentrum. Lågenlia, Kampestad, Rødshøgda og på Gamlegrendåsen er det/blir det tomter til de som foretrekke mer tradisjonelle eneboliger. Kongsberg Arbeiderparti mener at vi må bygge ut disse først. Da sparer vi nærfriluftsområdene våre og utnytter eksisterende infrastruktur i form av barnehager, skoler og veier.