I Hyttegata, en stille gate i sentrum av Kongsberg hvor dørene stod åpne og naboene gikk inn og ut til hverandre. Hvor de som bor der ofte samlet seg til hyggelige kvelder i de fine bakgårdene her.

Det gjør vondt å tenke på hvordan stillheten og tryggheten, forvandles til frykt denne kvelden.

Tilbake sitter ofrenes familie og et helt lokalsamfunn med spørsmål om hvordan dette kunne skje.

Espen er på min alder. Vi vokste opp i samme by. Som 37- åring blir han drapsmann.

Hvor skiltes våre veier? Hva gjorde at han havnet akkurat der han gjorde? Kunne vi ha hjulpet han, og kunne dette vært unngått?

Like etter drapene uttalte en av barndomsvennene hans til TV2 at Espen var en talentfull kokk, og var glad i hip-hop. Han var som en vanlig ungdom, sa de. Men at det tidlig i voksenlivet skjedde noe. Han trakk seg tilbake, og ble mer og mer isolert. Kontakten med omverden ble mindre og mindre.

Denne tragiske hendelsen for ett år siden, er en sterk påminnelse om hvor viktig det er at vi bryr oss om hverandre, tar kontakt når noen faller utenfor og står sammen når livet er vanskelig. Vi må hindre at folk havner utenfor og i isolasjon, slik som Espen gjorde.

Selv om Norge er et land med høy velstand og små forskjeller, er det fortsatt altfor mange som faller utenfor. I 2019 var det over 600 000 mennesker mellom 18 og 66 som hverken jobbet eller studerte. Innsatsen for å forhindre utenforskap, og sørge for at flest mulig inkluderer i samfunnet må derfor ha høy prioritet.

I 2021 la regjeringen Solberg frem stortingsmeldingen «Ingen utenfor – en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv». Utenforskap som samfunnsutfordring er tema for denne meldingen. Meldingen beskriver hvorfor folk faller utenfor skole og jobb, og hvordan vi kan motvirke det.

I meldingen kan vi lese at:

Selv om den enkeltes vei til utenforskap er individuell, er det likevel mulig å se noen faktorer som går igjen. De med få års skolegang er overrepresentert i statistikken. Og de som har helseproblemer opplever ofte store hinder i arbeidslivet. Offentlige tjenester spiller en viktig rolle også, da tjenestene ikke alltid er gode nok og samkjørte, eller at de ikke kommer i tide. Derfor må en systematisk politikk for å bekjempe utenforskap først og fremst sikte mot å motvirke årsakene til at mennesker faller utenfor.

Tiltak som presenteres i meldingen er blant annet:

  • En inkluderende kunnskapsskole som gir alle barn det utgangspunktet de trenger for å kunne delta i samfunnet, og gode barnehager av høy kvalitet som gir en god start i livet.
  • Et helsevesen som setter pasienten først, og som særlig løfter rusbehandlingen og psykiatrien.
  • Støtte og trygghet til dem som faller utenfor, samtidig som vi har mål om deltakelse og aktivitet for alle som kan bidra.

En fortsatt styrking av det psykiske helsetilbudet i kommunen er nødvendig. Samtidig må vi sørge for at tilbudene som finnes blir brukt. Ett av disse tilbudene finnes i Kongsberg i dag. Ved Kongsberg distriktspsykiatriske senter har vi i dag FACT- team (Flexible Assertive Community Treatment). Oversatt til norsk betyr dette, fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer. Dette er et tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, hvor kommunen og spesialisthelsetjenesten samarbeider tett. Behandlingsfilosofien i denne type oppsøkende virksomhet er å ha fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet.

Evaluering viser at dette er et tilbud som bidrar til at avstanden mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene reduseres, og spesialisthelsetjenesten opplever at teamene bidrar til at pasientene i større grad blir fulgt opp etter utskrivelse og får nødvendige tjenester i kommunene.

Det som skjedde på Kongsberg 13. oktober, kunne skjedd hvor som helst i Norge. Vi kan heller aldri forsikre oss 100 prosent mot at noe sånt som dette skjer igjen.

Men det fine er at vi alle kan bidra. Som naboer, arbeidskollegaer, venner og familie. Vi kan alle være oppmerksomme. Fordi det er ikke bare det offentlige med helse, psykiatri og politi som kan bidra til å unngå at dette skjer igjen.