Gå til sidens hovedinnhold

Til Senterpartiet og til alle andre som bryr seg om elevers psykososiale og faglige læringsmiljø

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2017 vedtok Stortinget å innføre en øvre grense for hvor mange elever det skal være per lærer. Fra høsten 2018 var målet at det i gjennomsnitt skulle være maksimalt 16 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.–4. trinn og maksimalt 21 elever på 5.–10. trinn. Fra august 2019 ble normen skjerpet til 15 elever på 1.–4. trinn, og 20 elever på 5.–10. trinn.

Lærernormen sier at det skal være en norm på skolenivå. Dette er en nødvendig sikringsbestemmelse til beste for elevene, både faglig og psykososialt, og trengs for å styrke den tidlige innsatsen i skolen.

Bakgrunnen for at denne normen ble vedtatt av Stortinget var fordi myndighetene så at kommunene ikke har fulgt opp tidlig innsats med høyere lærertetthet på særlig 1–4 trinnet, på tross av øremerkede midler fra Staten. For perioden 2014–2017 ble det bevilget 1,3 milliarder kroner til økt lærertetthet. Dette skulle gi 1.800 nye lærere, men resultatet ble bare 198.

Etter at lærernormen på skolenivå ble innført (skoleåret 2017-2018) har antall årsverk for grunnskolen økt med 2.400. Ifølge Kunnskapsdepartementet mangler likevel 500 lærerstillinger før man er i mål.

Relasjon mellom lærer og elev er en nøkkelfaktor for elevenes læringsmiljø. Det viser skoleforskning. Blir gruppestørrelsen for stor, er det knapt mulig for bare en lærer å gi tilstrekkelig tilpasset opplæring til alle elevene i klassen. Lærerens mulighet til å ivareta elevenes psykososiale miljø blir svært krevende om man må ha mange elever man skal ivareta og man risikerer at enkeltelever ikke får den oppfølgingen de hadde trengt.

Det er særlig elever med de største læringsutfordringene som tjener på undervisning i mindre grupper. Spesielt gunstig effekt har mindre klasser for minoritetsspråklige elever, elever med foreldrene som har lavt utdanningsnivå og for gutter. Nettopp disse elevgruppene er ekstra utsatte for å bli læringstapere i norsk skole.

Senterpartiet gjennomfører sitt landsmøte nå i helgen. En av sakene som skal behandles er om lærernormen skal videreutvikles, slik at lærerne får mer tid til den enkelte elev, samtidig som den enkelte skole og kommunes handlefrihet ivaretas.

Det å «videreutvikle» kan forstås på mange måter, for eksempel å «vanne ut» eller «forverre», ved at normen gjelder på kommunenivå i stedet for skolenivå. Vi vet at mange i Sp vil ha den på kommunenivå. Da ryker det som vi vet mye ressurser til skolen, ettersom gjennomsnittet i kommunen kan være bra mens enkeltskoler kan ha dårlig lærertetthet. Samtidig, hvis lærerne skal få mer tid til den enkelte elev, kan ikke normen vannes ut til å gjelde på kommunenivå. Utdanningsforbundets argumentasjon har hele tiden vært at en minstenorm på skolenivå, sikrer alle elever en lik mulighet til tettere oppfølging av lærer. Vår bekymring er at om normen kun skal gjelde på kommunenivå, så vil skoler som trenger ekstra ressurser kunne få dette på bekostning av andre skoler.

Minstenormen på skolenivå sikrer alle elevene en lik mulighet til oppfølging av lærer, samtidig som den ikke fratar kommunene mulighetene til å øke ressursene på skoler som trenger økte ressurser. I en tid da flere av Utdanningsforbundets lokallag melder om bekymring for kommuneøkonomien, store kutt i våre virksomheter, samt at mange skoler ikke får tildelt nok ressurser ser vi med bekymring på at Senterpartiet foreslår å endre minstenormen.

Vi mener minstenormen på skolenivå er en nødvendig sikringsbestemmelse til beste for den enkelte elev, både faglig og psykososialt, og trengs for å styrke den tidlige innsatsen i skolen.

Utdanningsforbundet Kongsberg ber derfor alle delegater på Senterpartiets landsmøte om å stemme for å opprettholde lærernormen på skolenivå, eller enda bedre, på klassenivå, slik at den ikke ender opp som en salderingspost i trange kommunebudsjett. Utdanningsforbundet Kongsberg ønsker med dette Senterpartiet lykke til med landsmøtet til helgen.

Kommentarer til denne saken