I vår reddet Arbeiderpartiet sammen med Sp, SV og Frp Kongsberg og Eiker tingrett, ved å skrote regjeringens forslag til domstolsreform. Høyre-regjeringen har i høst lagt frem forslag til Stortinget som skal behandles i justiskomiteen før jul. Dette vil sette tilbudet og aktiviteten i Kongsberg og Eiker tingrett i fare. Frp åpner nå for å snu i saken og det åpner igjen for usikkerhet. Det kan se ut som om Helgheim og Frp er fornøyd med å bevare bygninger, uten å sikre tilbudet og aktiviteten i dem. Arbeiderpartiet vil sikre rettssikkerhet, likhet for loven og høy kvalitet i rettsbehandlingen, da må det være mer enn bygninger – det må være et tilbud i disse.

Justisministeren og regjeringen har gitt etter for Arbeiderpartiets press og skrinlegger nedleggelse av tingrettenes rettssteder. Men med det foreslås nå større rettskretser, som vil bety at man ikke sikrer aktiviteten og tjenestene folk lokalt har i dag ved sine tingretter og jordskifteretter. Selv om et fysisk lokale sikres med en minimumsbemanning, er dette langt fra det samme som å «frede» tingrettene. Det vil også være enklere å legge ned rettsstedene på sikt.

Arbeiderpartiet vil kjempe for en desentralisert domstolsstruktur hvor domstolenes behandling skal være like effektiv og rettssikker uansett hvor du bor. Forslaget fra regjeringen om å redusere rettskretsene fra 60 til 22 vil være en sterk sentralisering som tapper distriktene for juridisk kompetanse. Når folk må reise langt kan i verste fall resultatet være at folk dropper å gå rettens vei. Arbeiderpartiet mener at det må være dommere og sakkyndige som eventuelt må reise langt, ikke partene i en rettstvist eller barnefordelingssak.

Arbeiderpartiet støtter ikke forslaget om større rettskretser slik regjeringen foreslår i Domstolsreformen. Vi må velge en løsning som tar utfordringene og sårbarhetene ved de minste domstolene på alvor. Rettssikkerhet og likhet for loven, og høy kvalitet i rettsbehandling må være avgjørende.

Arbeiderpartiet vil derfor foreslå å endre domstolsloven slik at det blir anledning til å innkalle dommere fra andre tingretter også i enkeltsaker. Vi mener også at bruk av digitale løsninger som blant annet er brukt i forbindelse med covid-19-pandemien bør vurderes som permanente løsninger. Arbeiderpartiet mener også at tingrettene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolenes struktur avgjøres av Stortinget, og ikke av Domstolsadministrasjonen (DA). Slik vil vi stramme inn mandatet tydeligere for hva DA kan gjøre uten involvering av Stortinget. Med vår løsning unngår vi å tømme tinghusene for ansatte, men vi åpner for fleksibilitet, kompetansedeling og mulighet for saksdeling.