Viken fylkeskommune har nylig avsluttet høringsrunden på sin regionale planstrategi. Dette er det eneste lovpålagte dokumentet for planlegging på regionalt nivå etter plan- og bygningsloven (pbl §7-1). Loven sier mye, blant annet at:

«Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet.

Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den regionale planstrategien.

Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.»

Dette er etter Fremskrittspartiets mening det springende punkt.

Fremskrittspartiet mener at kommunene bør få bygge sin utvikling på minst mulig formynderi og sentral dirigering. Man kan ikke finne en fellesskapsløsning som passer for alle. Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesker og familier i Viken, og ønsker det samme for alle kommuner i Viken i forhold til fylkeskommunen.

Fremskrittspartiet mener Viken fylkeskommune bør vedta en så lite inngripende planstrategi som mulig, med færrest mulig planer som igjen kan føre til innsigelser ovenfor kommuner. Dette for å styrke det kommunale selvstyre som etter vår mening bør være det sentrale i et representativt demokrati. Det bør ikke være en fylkeskommunal oppgave å overprøve det kommunale selvstyre når kommuner og private aktører er blitt enige.

Fremskrittspartiet mener fylkeskommuner generelt ikke har tilstrekkelig legitimitet som selvstendig forvaltningsnivå. Fylkeskommunen har vært, og er, et unødvendig og fordyrende ledd i den offentlige forvaltning.

Fremskrittspartiet mener Individet må være utgangspunktet for all god politikk, og poenget med demokrati er at enkeltmennesket skal ha makt og innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø.

Kommunene utgjør fundamentet i det lokale folkestyret og representerer nærhet, tilhørighet og mulighet for innflytelse for befolkningen.

Fremskrittspartiet mener derfor at Viken fylkeskommune bør innta en laissez faire-holdning til kommunene i den regionale planstrategien.

Vikensamfunnet vil være godt å bo i 2030, uten fylkeskommunal innblanding i det kommunale selvstyre, i enkeltmenneskers liv, i bedrifter, i lag og foreningers gjøren og laden. Og uten omfattende og inngripende regionale planer.