Fra fredag 4. juni, gikk Norsk Sykepleierforbund, sammen med Unio, ut i streik i sykehusene. Dette var samme dag som streiken i kommunene ble stoppet av en tvilsom tvungen lønnsnemnd.

Fysioterapeuter, radiografer, ergoterapeuter, sykepleiere og flere viktige grupper, står sammen i sykehusstreiken, fordi vi må si ifra at mangelen på fagfolk, er kritisk. Det handler om lønn, men det handler først og fremst om tilbudet og tryggheten til befolkningen.

I Viken er det streik ved Ahus, Martina Hansen hospital og ved Sykehuset Østfold. Vestre Viken Kongsberg er ikke berørt foreløpig. Hva er grunnen til at sykepleierne og de andre Unio-gruppene går til streik nå?

Hver dag opplever mange sykepleiere å gå fra jobben med en klump i magen, fordi det har vært for få sykepleiere på vakt til at alle arbeidsoppgaven kunne løses på en god måte. Derfor merkes det godt selv med et beskjedent uttak av sykepleiere i streik.

Selv om vi har et forsvarlig uttak, vil det alltid gå ut over en tredjepart når sykepleiere, fysioterapeuter og radiografer streiker. Derfor ønsker vi ikke å streike. Og vi håper Spekter kommer tilbake med et bedre tilbud til oss raskt, slik at vi kan avslutte denne streiken.

Pasientsikkerheten

I dag mangler Norge 7.000 sykepleiere. Det går ut over pasientsikkerheten og medfører også at mange ikke får den pleien og behandlingen de har behov for. Planlagte operasjoner må utsettes og pasienter står unødvendig lenge i kø for å få gjort nødvendige inngrep. Sjansen for at alvorlig sykdom ikke blir oppdaget tidlig i forløpet øker, og i et overbelastet helsevesen er det større sjanse for at noe går galt.

Om mindre enn 15 år vil vi mangle fire ganger så mange sykepleiere i det norske helsevesenet, ifølge Statistisk sentralbyrå. Hvordan vil helsevesenet vårt se ut da? Når vi mangler 30.000 sykepleiere! Vi er dypt bekymret for en kollaps. Og dersom vi ikke løser problemet nå, kan innbyggerne bli stående i en situasjon hvor de ikke får hjelp når de trenger det som mest.

Det siste året har sykepleierne på sykehusene jobbet mer overtid enn de pleier. Det er mange brudd på Arbeidsmiljøloven. Intensivavdelingene og de andre spesialavdelingene har vært hardt rammet, men også sengepostene. Lederne har hatt veldig stor arbeidsbelastning også. Overtid, merarbeid og beordringer er en vanlig del av arbeidshverdagen til sykepleiere overalt i landet. Hvor lenge orker sykepleierne å stå i en arbeidshverdag hvor merarbeid og overtid er normalen? Hvor lang tid tar det før vi knekker?

Sykepleierflukt

700 intensivsykepleiere har sluttet i yrket de siste 7 årene. Det er et hårreisende tall. Vi vet at som intensivsykepleiere har du en veldig tøff arbeidsplan. Du må jobbe mer på kveldstid, natt og i helg, enn du jobber dagtid. Det er vanskelig å kombinere med familieliv, og det er vanskelig å få en god døgnrytme. Tøff turnus kombinert med stort ansvar og dårlig lønn, gjør at mange slutter. Vi trenger konkurransedyktig lønn for å gjøre noe med den store mangelen på intensivsykepleiere.

Vi vet at av alle sykepleierstudentene som fullfører studiet, vil omtrent 20 % slutte i yrket før det har gått 10 år. En undersøkelse som NSF på Sykehuset Østfold utførte i våren 2021, viser at den viktigste årsaken til at sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre slutter i jobben sin eller vurderer å slutte, er den høye arbeidsbelastningen. Nest etter det så sier de at lønnen er for dårlig i forhold til de oppgavene og belastningene de står i. Det sier noe om alvorlighetsgraden, når sykepleiere, ofte også med flere års videreutdanning, velger å ta seg jobb i SAS og VY i stedet for å jobbe med pasienter.

Vi streiker fordi vi har varslet om sykepleiermangelen i mange år. Vi har varslet i alle ledd, fra bunn til topp. Dette er noe «alle» er klar over, men ingen vil ta ansvar for. Det er vår plikt å gjøre det vi kan for å sikre at vi både i dag, og i fremtiden har en helsetjeneste hvor du som pasient skal føle deg trygg på at du vil motta livsnødvendig sykepleie når du trenger det.

Det haster med livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse. Vi trenger et løft for sykepleierne og de andre Unio-gruppene nå!