Gå til sidens hovedinnhold

Unødig store naturinngrep på Meheia

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvis de nye planene til Statens vegvesen for E134 Saggrenda-Elgsjø blir vedtatt, vil store og unødige naturinngrep bli resultatet. Rødt Kongsberg og Rødt Notodden ser ikke at en mulig samfunnsnytte kan oppveie de store naturinngrepene et slikt veianlegg vil medføre. Vi oppfordrer kommunestyrene i Kongsberg og Notodden til å avvise denne veiløsningen.

Rødt mener det er fint at den svingete veien mellom Kongsberg og Notodden skal bli oppgradert, av hensyn til både trafikksikkerhet og framkommelighet for privatbiler og nyttetrafikk.

Ifølge rammene for planarbeidet, som ble presentert for kommunene på et oppstartsmøte 23. april i fjor, skulle den nye parsellen på E134 være en tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsmuligheter, og fartsgrense 90 km/t, slik som den nye veien opp forbi Saggrenda.

På oppdrag fra Statens vegvesen har Multiconsult utredet fire alternative traseer. Det ene alternativet er en tunnel under toppen av Meheia (gjennom Skredbufjellet).

Den endelige konklusjonen: E 134 bygges som en firefelts motorvei uten tunnel, med fartsgrense 110 km/t!

Denne løsningen framstår som både forhastet og uforståelig. Det er ikke trafikkgrunnlag for en firefelts vei her, muligens vil det bli det i 2046, ifølge silingsrapporten fra Multiconsult. Vår erfaring er at det svært sjelden er kø på denne veien, selv på store utfartshelger.

Det er riktig at tungtrafikk på dårlige dekk kan slite på vanskelig føre i krabbefeltet på Notodden-sida. Ved å bygge en tunnel tvers gjennom toppen, vil man utlikne 68 meter mer av høydeforskjellen, sammenliknet med de andre alternativene. Uten tunnel vil det fortsatt være bratte bakker på vestsida. Det er jo ikke uten grunn at det er anlagt en kjettingplass øst for Jerpetjønnshovet.

Ved å velge en løsning med tunnel unngår man å legge en firefelts motorvei kloss inntil et naturreservat (Fjellstulfjellet). Det er mange fra både Kongsberg-sida og Notodden-sida som bruker dette turområdet. Dessuten vil en støyende firefelts vei forringe kvalitetene i hytteområdet som er nærmeste nabo til rasteplassen på toppen.

Multiconsult oppsummerer selv at alle alternativene har middels negative konsekvenser. De rangerer tunnel som det beste alternativet når det gjelder ikke prissatte konsekvenser, slikt som landskapsbilde og naturmangfold.

Men prislappen er det avgjørende – de positive effektene er ikke store nok til å oppveie økte kostnader, 500 millioner kroner.

Rødt Kongsberg og Rødt Notodden støtter hyttefolk og alle andre som bruker dette området til rekreasjon, i protesten mot denne veiløsningen. Vi ser ikke at en mulig samfunnsnytte kan oppveie de store naturinngrepene et slikt veianlegg vil medføre. Ødeleggelse av naturen kan ikke reverseres.

I en tid hvor det er økende bevissthet om at natur blir ofret for menneskelig aktivitet, bør hensynet til natur veie tyngst ved valget av ny E 134-parsell. Ifølge plandokumentene fra Statens vegvesen skal deres forslag til reguleringsplan behandles i kommunestyrene i Kongsberg og Notodden i høst.

Rødt oppfordrer kommunestyrene i Kongsberg og Notodden til å gå for alternativet med tunnel under toppen av Meheia.

Kommentarer til denne saken