Valgmagasinet 2019

Et mer rettferdig Kongsberg

SV vil at Kongsberg kommune skal stå for rettferdig fordeling, små forskjeller på folk og god velferd for alle. Vi vil ha et Kongsberg som er i front når det gjelder å finne løsninger på vår tids største trussel, klimakrisen og utarmingen av arter.


Tlf: 980 79 064 980 79 064
mesnat@online.no
Følg oss på Facebook!

– Vi vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Våre saker innebærer å minske forskjeller og øke rettferdigheten i kommunen. Det er økende forskjeller i makt og rikdom, som svekker tilliten mellom folk. SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller, og som møter splittelse med sterke fellesskap, sier førstekandidat Njål Johansen.

Sterke fellesskap gir mennesker muligheter, uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Små forskjeller gir økt tillit og større forståelse mellom folk. SV mener at oppgaver som omsorg, helse og utdanning løses best i fellesskap, og skal ikke være varer på et marked. Sammen kan vi stå opp for hverandre på en måte vi ikke kan hver for oss. Fellesskap gir frihet. Fellesskapet tar vare på oss, derfor må vi ta vare på fellesskapet, og på menneskene som hver eneste dag jobber for det. Ungene i barnehagen må ha nok voksne. Elevene på skolen må ha kvalifiserte lærere som har tid til hver enkelt. Eldre på sykehjemmet må få god omsorg og pleie. Vi får bedre offentlige tjenester når vi lytter til de ansatte, sikrer høy nok grunnbemanning, kompetanse og sørger for faste og hele stillinger.

SV vil sikre folk større frihet i hverdagen gjennom gode tjenester og sterke fellesskap. Kampen for felles velferd og små forskjeller tas i hvert lokalsamfunn. Da må det handle om mennesker - ikke markeder.

Det er lokalt velferden skapes. Lokaldemokrati bør handle om å utvikle samfunn og møte menneskers behov – og må ikke reduseres til hvor kronene kan kuttes. Samtidig er det avgjørende hvordan ressursene som faktisk finnes fordeles lokalt. Fellesskap og velferd er under angrep. Det skjer gjennom privatisering, sentralisering og manglende tillit til de som jobber i velferdens yrker. Hvem som har makt i lokalsamfunnet virker direkte inn på folks arbeidsliv, velferd og hverdag. Arbeidsforhold, tillit og kvalitet i tjenestene henger tett sammen. SV fremmer motsvaret til regjeringens politikk. Lokalt kan vi vise en annen vei og skape gode samfunn for de mange – ikke bare for de få.

– SV jobber også for Tillitsreformen, for et trygt og godt arbeidsliv. Vi jobber for at det skal lyses ut hele stillinger, deltidsstillinger økes og at det sikres en heltidskultur i kommunen. Spesielt pleie- og omsorgsektoren har mange brøkstillinger. Her jobber vi for flere heltidsstillinger, sier lokallagsleder Toril Mesna. 

Førstekandidat Njål Vigleik Johnsen tar opp kampen for likeverd. SV-politikeren og resten av partiet ønsker et mer rettferdig Kongsberg. 📷 Bjørn Frostad

Sosial samvittighet + naturvern = SV

Hele stillinger er viktig for likestilling og den enkeltes frihet. Små stillingsbrøker gir ikke grunnlag for boliglån eller økonomisk uavhengighet. SV krever at det lyses ut hele og faste stillinger, og vil jobbe for en heltidskultur i kommunen. Arbeidsmiljøloven må brukes aktivt for å sikre økning i eksisterende stillinger. Behovet for hjelp, omsorg og trygghet ivaretas best av ansatte med hele og faste stillinger. Det sikrer kvalitet i tjenestene, forutsigbarhet for brukere og trygghet for ansatte. Mange kommuner har avtaler med bemanningsbyrå for å dekke behov innen pleie og omsorg eller annen kommunal virksomhet. SV vil erstatte bruk av innleie med faste ansatte vikarer i kommunen. Gode tjenester sikres av trygge ansatte som vises faglig frihet og tillit, og som har tid til den enkelte. SV vil jobbe sammen med fagforeninger og tillitsvalgte for å gjennomføre en tillitsreform lokalt.

– SV er også et parti som kombinerer sosial samvittighet med naturvern. Partiet er en møteplass for alle som ønsker en rettferdig og miljøvennlig sosialistisk verden, forteller Mesna.

Klimakrisen er en av de største utfordringene i vår tid. Det stiller store krav til hvordan vi planlegger lokalsamfunnet.

Alle utslipp er lokale. Kommuner og fylker bør lage forpliktende planer for å redusere sine utslipp og legge fram årlige regnskap for utslippsreduksjon. Transport, boligplanlegging og investeringer må ta høyde for at samfunnet må bygges etter prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok. For å få ned utslipp der vi bor, må vi planlegge lokalsamfunnet deretter. I tettbygde strøk kan nærhet til arbeid, tjenester, butikk og barnehage, sammen med et godt kollektivtilbud, begrense bilbruk.
Tilgjengelige ladestasjoner gjør det mer aktuelt å velge el-bil. Aktiv bruk av arealplan og god samfunnsplanlegging kan sikre at utbyggingen ikke går på bekostning av matjord og samtidig sikre gode vilkår for både sosial boligbygging, næringsutvikling og gi flere tilgang til natur.

– Løsningen må klimakrisen må være rettferdig. Både for å få gjennomslag hos folk og for å være bærekraftig. Løsningene må være offentlig styrt med investeringsfond, sier Johnsen. 

Toril Mesna (t.v.), Njål Vigleik Johnsen, Bror Eskil Heiret og Lene Martinsen akter å ytre sin mening i innspurten før valgdagen. 📷 Bjørn Frostad

En kontrakt med velgerne

SV søker allianser med organisasjoner som vi deler politiske mål med, spesielt fagbevegelsen og miljøbevegelsen. For å bedre kommunale tjenester og føre en god arbeidsgiverpolitikk i kommunen, er det avgjørende med et tett og forpliktende faglig samarbeid. Derfor vil SV søke samarbeidsavtaler med fagbevegelsen.

For å føre en god miljøpolitikk er det avgjørende med et tett samarbeid med miljøbevegelsen og aksjonsgrupper. SV vil samarbeide med andre partier for å få gjennomslag for vår politikk. SV søker makt for å dreie samfunnsutviklingen mot venstre. Slik makt er avhengig av sterke allianser, av at venstresidens ideer og forslag har bred støtte, og av at engasjerte borgere deltar i demokratiet mellom valg.

Johnsen og Mesna er enstemmig når de oppfordrer beboerne til å benytte stemmeretten 9.september.

– Stemmeretten er helt nødvendig dersom det skal ha en innvirkning på det som skjer i samfunnet. Alle må stemme. SV er imot at vi skal gå tilbake til bare en dag med valg. Vi gikk inn for to dager slik at folk skal få tid til å stemme, sier Mesna.

– Bruk av stemmerett er viktig for demokratiet. SV er imot sammenslåing til Viken da vi mener det er med på å nedgradere demokratiet. Årsaken er at det blir så store avstander mellom enkelte stemmeberettigede og opptil de som skal styre. Vi ønsker ikke lange avstander mellom de som styrer og innbyggerne. Politikerne styrer på vegne av folket, og da må man ha kontakt med dem, fortsetter Johnsen.

For SV er det viktig å gå til valg på et tydelig budskap og å stille politiske krav som har gjenklang i grasrotorganisasjoner og kan mobilisere utover egen partiorganisasjon. Ved lokalvalget er det hensiktsmessig med maktkrav knyttet til arbeidsliv, omfordeling og miljø. Disse må imidlertid formuleres med utgangspunkt i en lokal virkelighet. Maktkrav kan fremmes i form av en kontrakt med velgerne. En kontrakt bygger på gjensidighet og viser at SV i løpet av perioden vil jobbe sammen med bevegelser, organisasjoner og engasjerte borgere for å få gjennomslag for våre krav – dersom vi får tillit til å kunne gjøre det. Sammen kan vi skape et samfunn for de mange.

Det er tid for små forskjeller og sterke fellesskap. Tid for ren natur og en grønnere framtid. Det er tid for forandring. Det er tid for en politikk for de mange, ikke for de få.

SVs merkesaker: Både rød og grønn politikk! 

SV Kongsberg

 SVs politiske strategi for lokal- ogfylkestingsvalget 2019

• SV: For de mange – ikke for de få.

• SV – Sosialistisk Venstreparti definerer seg som et sosialistisk, feministisk og antirasistisk miljø- og fredspart.

• SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller, og som møter splittelse med sterke felleskap.

• Det er tid for å kreve forandring. Norge trenger en politikk for de mange, ikke for de få.

• SVs ungdomsorganisasjon er Sosialistisk Ungdom (SU).

SV vil at Kongsberg kommune skal stå for rettferdig fordeling, små forskjeller på folk og god velferd for alle, uansett størrelsen på lommeboka.
Vi vil ha et Kongsberg som er i front når det gjelder å finne løsninger på vår tids største trussel, klimakrisen og utarmingen av arter.
Kongsberg kommune skal være en trygg og god arbeidsplass.

Kongsberg skal være for de mange, ikke for de få!

Derfor vil vi

• At Kongsberg skal bli en likelønnskommune!

• At ingen skal jobbe ufrivillig deltid.

• At barnetrygden er for alle, også de som mottar sosialstøtte.

• At Skavanger skole blir byens første heldagsskole, og at de andre barneskolene snart kommer etter.

• At Kongsbergskolen forbedres: Mindre dokumentasjon, mer tid og tillit til lærerne.

• At Kongsberg ikke godtar profittdrevne barnehagekjeder, hovedregel skal være offentlige eller ideelt drevne barnehager.

• At eldreomsorgen i Kongsberg får et skikkelig løft.

• At Edvardsløkka bygges ut til et velfungerende sted også for pasienter med demens.

• At vi styrker det tverrfaglige samarbeidet i kommunen innenfor psykisk helse

• At Utekontakten styrkes

• At kommunen jobber for å få ansatt en mannlig helsesykepleier

• Ar kommunen jobber for å få fjerne køen på kulturskolen

Kongsberg skal være for de kommende slekter, ikke bare for de som lever nå!

Derfor vil vi

• At Kongsberg holder høyt trykk i arbeidet med å få hyppigere avganger med tog, og på lengre sikt dobbelt spor mellom Oslo og Kongsberg.

• At Kongsberg skal bli en grønn kommune. SV vil at Kongsberg kommunes klimaregnskap skal følges nøye opp slik at tiltak settes inn i en forpliktende plan.

• At artsmangfoldet i kommunen får skikkelig vern!

• At Kongsberg må ha en plan for å ivareta økologisk landbruk og styrke alle forsøk som gjøres i kommunen. Vi vil bevare jordsmonn og verne insekts- og fugleliv.

• At Kongsberg går inn for vern av flere av sine 700 000 dekar med skog, myr og fjell. Dette er en naturskatt som må bevares.

• At vi får et mye bedre og billigere kollektivtilbud, og flere og bedre sykkelveier.

• At tilrettelegging for friluftsliv må være med i alle utbyggingsplaner.

• At søppelhentingen blir rekommunalisert slik at all avfallshåndtering er på kommunens hender. Da kan avfallshåndtering bli en del av kommunens grønne vending, og de ansatte få bedre vilkår enn under et konkurranseregime.