I arbeidet med ny arealdel har flertallet i utvalg for miljø og utvikling (UMU) tatt inn nye hytteområder i Funkelia. Kongsberg Arbeiderparti, forslo at det det må utarbeides en helhetsplan for området før det åpnes for ytterligere ny hyttebygging. Dette ønsker vi synspunkter fra innbyggerne og brukerne av området på.

Reiseliv i Gruveåsen og Funkelia kan gi flere arbeidsplasser, grunnlag for mer aktivitet, sosial verdiskaping i form av kulturaktiviteter, utvikling av skisentret og ikke minst kan dette styrke service- og overnattingsbedriftene i sentrum. Men i dette området er det mange hensyn å ta. Utbygging må balanseres opp mot vernehensyn og rekreasjon. Her bør vi tenke oss om.

Funkelia som innfallsport til Gruveåsen for vandring og sykling kan styrkes. Dette sier en rapport kommunen ved hjelp av firmaet Mimir, har fått utarbeidet om muligheter for reiselivsutvikling i Funkelia og Gruveåsen. Sommeraktiviteter kan utvikles videre ved at stier ryddes og merkes, videreføring av ryddearbeidet dugnadsgjengen nå holder på med og mer tilrettelegging for sykling. Kanskje pakker med overnatting, restaurantbesøk og guida turer i Gruveåsen kan utvikles som reiselivsprodukt.

Flere aktører vil nå utvikle Funkelia og Gruveåsen med reiselivsaktiviteter. Rapporten til Mimir er tydelig på at videre utvikling må skje gjennom et samarbeid og med en helhetsplan. Denne bør ta for seg og finne løsninger; Koblinger mot sentrum med transporttilbud og gode gangforbindelser, opprydding i parkering- og trafikkområdet, videreutvikling av stier, løyper, kulturopplevelser, skjøtsel av kulturminnene og selvsagt må selve skisentret kunne utvikles – både hva angår sommer- og vinteraktiviteter. Hytteutbygging må inn i en slik helhetsplan. Samarbeid om utvikling og markedsføring er en del av dette.

Helhetsplanen må også ta for seg finansiering. De kommersielle interessene må delta i arbeidet med å utvikle tilbudene til de besøkende. Ikke slik som nå med at tilbudene utvikles på dugnad, mens tomteverdien for hytter øker med stadig bedre tilbud i Gruveåsen. I de fleste hytte- og turistområdene er det ordninger der det avsettes midler fra tomtesalg til å utvikle fellesgoder. Her i nærheten gjøres det på Blefjell og Vegglifjell. Dette mener vi i Kongsberg Arbeiderparti er en god ordning som bør innføres også i Kongsberg.

Det er allerede en betydelig reserve for nye hytter i Funkelia. Kongsberg Arbeiderparti mener at det ikke bør tillates nye hytteområder nå før helhetsplanen er på plass og kommunestyret har tatt stilling til hvordan området skal utvikles.