Stanser hyttebyggingen i Vegglifjell opp, stagnerer veksten i arbeidsplasser. Dessuten, de fordelene hytteeierne i dag tar som en selvfølge, vil helt eller delvis forsvinne.

Det mange ikke har tenkt igjennom, det er konsekvensen dersom politikerne velger å si nei til de fremlagte planene for hyttebygging. Det er ganske åpenbart at manglende økonomisk aktivitet vil prege kommunens inntekter. Men det er bare én del av det dystre bildet. Dersom det ikke blir utbygging, vil skisenteret antakelig måtte stenge, og planen om barnebakke vil bli skrinlagt. Det blir heller ingen ny vei til Høybulie. Tur- og løypenettet vil ikke bli utvidet, faktisk tvert om, det vil ikke være ressurser til å opprettholde det slik som det er i dag.

Årsaken er ganske enkel, for gjennom tomtesalg har grunneierne investert i populære tilbud som skisenter og skiheis. Snøkanoner, skistadion med sprintløype, løypekjøring, vann- og avløpsselskap, og fremføring av strøm – for å nevne noe. For å si det enkelt, blir det ikke inntekter gjennom salg av tomter, er det ikke penger til å drifte eller bekoste det vi alle ønsker. Selv en betydelig stigning i hytteeiernes medlemsavgift, vil ikke dekke kostnadene.

Forutsigbarhet nødvendig for å sikre populære tilbud

Som utbyggere er vi avhengige av god forutsigbarhet for å kunne planlegge og beslutte nye, store investeringer. Uten nye tomteområder som kan bygges ut, vil det videre arbeidet stoppe opp. I og med at finansieringen og forskuttering av infrastruktur er basert på salg av nye tomter, vil det ikke lenger være mulig å investere i ny infrastruktur og fornye den eksisterende. En slik situasjon ønsker vi alle å unngå.

Betydelige beløp brukt på infrastruktur

Gjennom tomtesalg har grunneierne sammen med lokalt næringsliv og kommunen hatt mulighet til å finansiere en rekke tilbud som hytteeierne, innbyggerne og øvrige brukere av fjellet har nytte og glede av, for eksempel:

  • Skisenter, snøkanoner, skistue og skiheis
  • Etablering av skistadion og sprintløype
  • Opparbeidelse av et betydelig antall ski- og turtraseer
  • Løypekjøring
  • Bygging og oppgradering av veier
  • Vann- og avløpsselskap
  • Fremføring av strøm i fjellet
  • Prosjektering og planlagt etablering av høydevannsbasseng for å sikre brannvesenet nødvendig vann ved en eventuell krisesituasjon.

Mangelfullt beslutningsgrunnlag

Vedtak av ny kommunedelplan har stor betydning for mange, og det er derfor svært viktig at politikerne i Rollag kommune har tilstrekkelig kunnskap når de endelige beslutningene skal fattes. Basert på høringsforslag, frykter vi at det ikke er tilfellet.

Dessverre synes mange av vurderingene i planforslaget å være gjort på feilaktig grunnlag. Delområdene som ivaretar hensynet til natur, brukere og næringsinteresser er mangelfullt utredet. Samfunnsnytten ved videre utvikling av Vegglifjell er heller ikke hensyntatt i høringsforslaget. Det synes vi er svært alvorlig.

I vårt innspill til Rollag kommunes planforslag, har vi på faglig grunnlag påpekt en rekke feil. Vi har derfor anbefalt grundigere vurderinger av Høybulie, Killingdalen Nord samt Killingdalen.

Vi etterlyser en grundig vurdering av hvilke konsekvenser en stans av planlagte utbyggingsprosjekter på Vegglifjell vil få for nødvendig infrastrukturutvikling i fjellet, samt for kommunens og næringslivets inntekter og arbeidsplasser.

Viktig for alle i Rollag kommune

Vegglifjell Utvikling AS er en betydelig og verdifull aktør i lokalsamfunnet. Dét håper vi fortsatt å kunne være, samtidig som vi skal ivareta naturen og ta miljøhensynslik det er gjort i alle år.

Vi anbefaler at de planlagte byggeområdene tas inn igjen i den videre behandling av den rullerende kommunedelplanen for Vegglifjell. Dette vil være svært viktig for Rollag kommunes inntekter, næringsutvikling og arbeidsplasser, samt for alle innbyggernes, hytteeiernes og øvrige turisters tilbud og trivsel.