Thor Espen Haugen har selvsagt lov å komme med sine ytringer gjennom ulike kanaler.

Han ønsker å oppnå mer bygging og vi vil noe annet, det må vi akseptere.

Når det er sagt benytter han en retorikk som ikke bygger på sannheter og kameralinsen burde snus andre veien.

Det er ikke slik at Rollag kommune har sagt nei til hyttebygging, tvert imot. Den nye KDP, som fortsatt er i prosess, legger opp til en massiv utbygging selv om volumet er noe nedjustert fra det første utkastet. Disse reduksjonene vil ikke føre til noen store konsekvenser for kommunen, ei heller for arbeidsplasser. Med den utbyggingstakten som er nå har ikke lokale håndverkere kapasitet til å utføre all byggingen. For oss som er mye på Veggli ser man ikke mange håndtverksbiler fra Rollag, ei heller fra Norge.

Med det markedet som er i Rollag er det nesten utrolig at det ikke finnes en rørlegger eller elektriker av en viss størrelse. Dette bekrefter at det er ferdighusleverandører med sine underentreprenører som kommer tilreisende for å utføre byggingen. I stor grad er det grunneier og utbygger som sitter igjen med inntektene som blir igjen i kommunen.

Om den nye veien til Høybuli ikke blir bygget er vel ikke dette en krise verken for kommunen eller hyttefolkene.

Bygging av veier, infrastruktur til strøm, vann og avløpsanlegg med mer er investeringer som er gjort for å muliggjøre dagens bygging.

Mange lokale arbeidsplasser er skapt for å sikre vedlikehold av veier både sommer og vinter, dette utføres av lokale selskaper og betales av hytteeierne. Vann og avløpsanlegget (VEVAS) har vært en god investering for både grunneiere og kommunen. Selskapet VEVAS as rapporterer resultatmarginer som er langt høyere enn en normal bedrift i Norge, resultatgrad på hele 22% i 2019 og 12% i 2020. Også til drift og vedlikehold av dette anlegget er det skapt arbeidsplasser som betales av hytteeierne.

Alt dette er utført på kommersielt grunnlag hvor hyttefolk har betalt tomtepris og tilknytningsavgifter som finansierte etableringen. Ikke noe som er betalt av grunneiere eller kommune for moro skyld.

Skal Rollag kommune kapitalisere på turismen over tid må de sikre fornøyde brukere.
Bygg skånsomt for å ta vare på naturen, lytt litt til hyttefolkene - det er noen tusen personer etter hvert som bryr seg om Vegglifjell og som har valgt stedet for sin natur og egenart.

Gjennom blide og fornøyde turister kan man skape et aktivt næringsliv både i bygda og på fjellet. Handelen i bygda kan utvikles, fjellstuer og skianlegg har grunnlag nok, men det er potensiale for å øke servicegraden og øke kundemassen.

Thor Espen gjør også et stort nummer av sprintløypa. Selv for oss som er mer enn middels interessert i skisporten ville vi nok ikke opplevd det som en krise om den ikke ble bygget. Den er vel heller ikke bygget bare av grunneierne? Vi har alltid hørt at mesteparten er finansiert av tippemidler som det lokale idrettslaget har mottatt. Løypa er heller ikke ferdig og benyttes nå som anleggsvei for den store utbyggingen rundt stadion.

Massebalanse er det som skaper økonomi i utbyggingsprosjekter. Det vil si at man ikke må kjøre bort mye masser, noe som er dyrt både i transport og deponiavgifter. På Vegglifjell løser man dette «elegant» ved å bygge ut «akebakken» nesten på toppen av skiheisen, 1.100 moh på en myr i et sårbart område. Der fylles det ut enorme mengder med masser som flyttes fra krateret på skistadion, er dette en bærekraftig måte å håndtere masser på? Om hyttefolket ikke fikk dette tiltaket gjennomført hadde det neppe vært noen krise. Er dette det daglig leder i Vegglifjell Utvikling mener er å ivareta naturen og bygge på en miljømessig måte?

Tillater kommunen nå oppstart av «Killingdalen Nord» med utbyggers begrunnelse i KDP fra 2010 (!) og utvides dette med arealinnspill 2.5. i ny KDP, med samme byggemåte som rundt skistadion, vil man skape «sår» i fjellandskapet som kan sees helt fra Norefjell. Da snakker vi om krise!

Etter vår mening er leserinnlegget kun skrevet med en hensikt, få tillatelse til å selge tomter i et sårbart og attraktivt naturområde.

Merkelig at han skriver om forutsigbarhet når han selv søker om å bygge noe helt annet enn det som står i den gamle planen. 2 etasjer med parkering i kjeller var vel ikke i noens tanker den gangen forrige KDP ble laget. Da var det lave tømmerhytter med torv på taket som var tingen!

Vi tror kommunen, næringslivet og hytteutviklingen faktisk blir styrket dersom dette ikke realiseres.

Både kommunen og vi hytteeiere forstår at det må bygges hytter i fjellet for å sysselsette lokalbefolkning.

Da bør det utvikles et lokalt tjenestetilbud som understøtter utviklingen slik at fortjenesten forblir i bygda, men hyttebyggingen kan ikke skje på +1000 meters høyde som på Vegglifjell Nord. Killingdalen er allerede ekstremt utbygd samtidig som dette er selve "Porten" inn til Hardangervidda Nasjonalpark, mer utbygging og trafikk vil ødelegge hele området. Det er fullt ut mulig å bygge hytter lengre sør på fjellet, i et bærekraftig tempo og omfang og som ivaretar den flotte naturen og tjener lokalsamfunnets, grunneiernes og hytteeiernes interesser.

Vi ønsker å benytte anledningen til å rose administrasjon og politikerne i Rollag for deres klokskap og for å hindre massiv utbyggelse og ødeleggelse av et sårbart terreng på over 1.000 meters høyde.
I reviderte utgave av KDP har de vist evne til å se helheten. Det er gjort et betydelig arbeid med konsekvensutredninger og tilpasninger til Statsforvalterens krav om å forvalte naturressursene klokt.

Vegglifjell er rett og slett vakkert og en randsone inntil en sårbar nasjonalpark, ta vare på området i nord og skap verdier i felleskap med turistene!