Vi mener også at e-verket er verdt mellom 120 og 150 millioner!

Bildet er fra 
generalforsamlingen i Flesberg elverk 10. februar 2020.

Bildet er fra generalforsamlingen i Flesberg elverk 10. februar 2020. Foto:

Av

Kommunens engasjement i e-verkssaken synes ingen ende ta, skriver forhandlingsutvalget i Flesberg E-verk, i dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevSom bakteppe før man leser dette innlegget bes man huske på følgende; Generalforsamlingen i 2019 hvor det ble orientert om mulige veivalg for E-verket. Her ble det presentert et lokalt alternativ med fusjon med Rollag, samt et alternativ for et videre samarbeid med en stor aktør, i dette tilfellet Glitre.

Rollags-alternativet var åpenbart det generalforsamlingen ønsket og ble sogar støttet av ordføreren. Det ble ikke presentert noe tall i forhold til verdsettelse / splitt mv., men prinsippene og begrunnelsen for å velge et lokalt alternativ. På ekstraordinær generalforsamling 10.2.20 ble tallmaterialet forelagt forsamlingen og det ble votert over en fusjonsavtale med Rollag. Tett opptil 80 prosent av forsamlingen stemte FOR fusjonen og saken syntes grei. Vi fikk bekreftet generalforsamlingens vedtak fra 2019 atter engang, og det med et overveldende flertall. Styret har hele veien forholdt seg lojal ovenfor det fattede vedtak.

Kommunens engasjement i e-verkssaken synes likevel ingen ende ta; tilsynelatende forståelig da det er store verdier i spill. Vi leser i Laagendalsposten at Flesberg nærmer seg nærmere en halv milliard i gjeld og drifter med store årlige underskudd. Omstillingsprosessen, hvor kommunen skal spare 12 millioner, er åpenbart satt på vent, mens i E-verkssaken dundrer de på videre. Konsulentbruken hadde fram til generalforsamlingen i februar kostet kommunen 2,1 millioner, og med nye advokater og konsulenter etter rådmannens redegjørelse om pengebruk, er vi nå trolig oppe i minst 2,5 millioner kroner.

Rådmannen uttalte i februar 2020 at kommunen hadde benyttet en halv million på konsulenter i E-verkssaken i 2019. Sett i lys av at fusjonsdokumenter og forslag til splitt mellom Rollag og Flesberg først ble klart i midten av januar 2020, synes det noe rart at kommunen allerede i 2019 benyttet så vidt mange konsulenttimer.

Styreleder, som var til stede i møtet, ble frarøvet muligheten til å svare på den kritikk som var fremsatt. 

Kan det være at de ikke er så opptatt av splitten, men helst ser en annen løsning enn en fusjon med Rollag? Flere ting kan tyde på det. Vi merket oss blant annet at kommunen ikke inviterte styret eller noen av dets konsulenter til å redegjøre for saken ovenfor kommunens politikere når saken var oppe til behandling. Forhandlingsutvalget i Flesberg Elektrisitetsverk møtte på eget initiativ opp i dette møtet og ble vitne til en kritikk uten sidestykke av styrets og forhandlingsutvalgets arbeid. Styreleder, som var til stede i møtet, ble frarøvet muligheten til å svare på den kritikk som var fremsatt.

Videre husker vi også eiermøtet, som ble arrangert i forkant av generalforsamlingen 10.2.20, initiert av blant annet Flesberg kommune. Her var heller ingen fra styrets eller styrets konsulenter invitert. Det finnes mange eksempler på at styret har talt for «døve ører» ovenfor kommunens administrasjon. Informasjon som oversendes neglisjeres. Blant annet beklaget rådmannen seg over manglende tid til forberedelse og komplekst saksmateriale når saken skulle opp til behandling i kommunestyret. Likevel unnlot han å sende over informasjonen han hadde mottatt om saken til kommunens politikere, og valgte i stedet å informere orientere direkte i møtet.

Hva er det så egentlig kommunen baserer sin kritikk av fusjonsforslaget på? I utgangspunktet så var det ordførerens egen beregning basert på egenkapital i det to selskapene, som ga splitten 72/28 i favør Flesberg. Denne regnemetoden ble raskt tilbakevist som altfor enkelt. Dette underbygges av at ingen av kommunens konsulenter har bekreftet ordførerens regnemetode som korrekt.

Det neste trekket var at kommunen selv ba om et bud fra Ringerikskraft, hvor de også bad om en «verdsettelse» av Rollag. Budet var av indikativ art, og ble kjent for styret gjennom en artikkel i Lp hvor det fremgikk at ordfører og rådmann mente dette beviste at de hadde rett. Administrerende direktør i Ringerikskraft gikk umiddelbart ut i Laagendalsposten og sa at dette overhodet ikke måtte forveksles med noe bindende bud, men at det måtte oppfattes som et grovt verdianslag basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det jobbes åpenbart iherdig for å få fram noe mer konkret fra Ringerikskraft. En aksjonærgruppe bestående av kommunen, og en eller flere anonyme (uvisst av hvilken grunn) enkeltaksjonærer er nå opprettet for å fortsette dialogen med Ringerikskraft.

Ringerikskraft har i sitt indikative bud antydet en verdi av e-verket som er et langt høyere tall enn verdien av kontantstrømmen som styret i Flesberg E-verk har lagt til grunn for splitten, hvilket ligger på om lag 60 millioner.

Kommunen fremstiller dette avviket mellom det «indikative budet» og «nåverdien av en kontantstrøm» som et tap for aksjonærene, og det er klart at hvis aksjonærene tror at styret anbefaler å gi fra seg verdier i størrelsesorden 70 millioner i en fusjon med Rollag, vil de fleste støtte kommunens vurdering. Det er bare det at det er direkte feil! Nåverdien av kontantstrømmen gir om lag 60 millioner for Flesberg, ikke salgsverdien! Verdivurdering og salgsverdi er to vidt forskjellige ting! Afry, som er selskapet som har utarbeidet kontantstrømmen, verdsetter Flesberg E-verk til 122 millioner kroner, mens Rollag er verdsatt til 56 millioner hvis vi snakker salgspris. Dette er et tall som kan sammenlignes med det indikative budet fra Ringerikskraft, Hadde vi lagt «Salgsverdi» av de to selskapene til grunn, ville splitten mellom Rollag og Flesberg blitt hhv. 64,4 prosent for Flesberg og 35,6 prosent for Rollag, dvs. en dårligere splitt enn det kontantstrømmen gir for Flesberg sin del.

Forskjellen mellom verdsettelse gjennom kontantstrøm og salgspris, er at kontantstrøm er basert på den underliggende verdi (Nåverdien av fremtidige kontantstrømmer). Underliggende verdi er en måte å identifisere hvilke verdier selskapene bringer inn i en fusjon. Det at kommunen tåkelegger dette faktum og forsøker å fremstille styret og dets konsulenter i det dårlig lys er uverdig og direkte ufint. Det at kommunen også til orde for at konsernmodellen, som må til for å tilfredsstille lovkravene 01.01.21, er uheldig er også svært betenkelig.

Sett utenfra synes Flesberg kommune å være i en uholdbar økonomisk situasjon. Kan det være derfor det er ønskelig å gjøre E-verksaksjene mer likvide?

Hva skyldes så mobiliseringen fra Flesberg kommune med dertil hørende tåkelegging av fakta og undergraving av styrets og dets konsulenters arbeid?

Sett utenfra synes Flesberg kommune å være i en uholdbar økonomisk situasjon. Kan det være derfor det er ønskelig å gjøre E-verksaksjene mer likvide? Per i dag har aksjeposten begrenset verdi, i og med at 5200 aksjer kun har en stemme, ref. samvirkeprinsippet. Flesberg kommune ønsker derfor å bli innfusjonert i Ringerikskraft fordi da vil aksjeposten til kommunen i mye større grad bli salgbar.

I samme operasjon skjer også en omfordeling av verdier til Flesberg kommune fra øvrige aksjonærer fordi aksjonæravtalen som sier 1 stemmer uavhengig av antall aksjer blir fjernet. Kommunen ønsker å bli eier direkte i Ringerikskraft med det resultat at aksjeposten til kommunen straks blir verdt om lag 80 millioner.

Per i dag har aksjeposten begrenset verdi nettopp fordi at 5200 aksjer kun har en stemme. Da gir det også mening i forhold til at kommunen er lite interessert i å bli et konsern, slik som loven pålegger. Tilpasser man seg etter loven blir det trolig det gamle Flesberg E-verk som får en eierandel i Ringerikskraft (og ikke kommunen direkte) og de gamle stemmerettsbegrensningene vil fortsatt gjelde.

Den bakenforliggende argumentasjonen for å gå sammen med et naboverk, som sikre arbeidsplasser, lokal styring, rask responstid, hovedkontor i Flesberg, høyere effektivitet, avtalefestet utbytte mv. synes helt å være glemt i diskusjonen. Det faktum at det er benyttet anerkjente konsulenter og metoder for å fastsette bytteforhold, samt at nær 80 prosent av selskapets eiere ønsker å fusjonere med Rollag synes også helt uten verdi for Flesberg kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags