I senere tid har det som kjent pågått et byutviklingsprosjekt i Kongsberg. Prosjektet ble opprinnelig initiert av Kongsberglista i forrige periode. Hensikten med prosjektet var å få frem ideer og bearbeide disse for en videreutvikling av Kongsberg by på en måte som kunne skape utvikling, engasjement og konsensus om veien videre blant politikere og innbyggere.

I mandatet som ble gitt for prosjektet heter det bl.a.: «Byens historiske egenart og bebyggelse skal vies betydelig plass ved siden av de kravene som et bysentrum setter til byrom, urbanitet, handel og opplevelser, slik at byen også kan bli en møteplass for aktiv bruk. Sentrums forhold til Numedalslågen bør også vies ekstra oppmerksomhet med tanke på bedre og mer opplevelsesorientert utnyttelse av så vel elv som elvebredder, både for bebyggelse og bruk.

Prosjektet inngår som et eget delprosjekt som et innspill til Kommuneplanens arealdel og bør spesielt se på hvordan enkelte bydeler kan bevare og forsterke sin egenart, slik at bydelenes ulike kvaliteter fremheves. Prosjektet skal også omfatte arbeidet med ny verneplan, samt utarbeide retningslinjer knyttet til ev. fortetting i disse områdene».

Da byutviklingsprosjektets sluttrapport ble lagt fram for kommunens planutvalg (UMU), vakte denne liten begeistring. For Kongsberglista var rapporten en skuffelse. Det er flere grunner til det. Rapporten tar i for liten grad tak i Kongsbergs egenart og overfører i for stor grad storbyens problemstillinger til småbyen Kongsberg med omland. Som et eksempel foreslås det i rapporten å stoppe utvikling av boligfelter utenfor bykjernen og i stedet forsere fortettingen med blokker i sentrum. Videre arbeid med f.eks. verneplan er samtidig tonet kraftig ned i rapporten.

Et flertall i planutvalget (Sp, H og Kongsberglista) ønsket ikke å gi rådmannen fullmakt til å gjennomføre rapportens ulike forslag, og så behovet for mer bearbeiding og politisk styring i forhold til gjennomføring av tiltak for videre byutvikling. Det er også i høy grad ønskelig at tiltak er bedre forankret blant kommunens innbyggere. Flere informasjonsmøter som foreslått vil da kunne bidra til det.

Tiltak for videre byutvikling i Kongsberg bør derfor bearbeides videre og tas opp i kommende behandling ved rullering av kommunens arealplan og i kommunebudsjettene fremover.

Kongsberglista er enige i at elva med de historiske fløtningsøyene og fossen er gode oppstartstiltak, slik at elvebredden kan tilrettelegges bedre for rekreasjon og opplevelser for innbyggere og tilreisende. Pågående fortetting i sentrum bør vurderes og nyanseres, parallelt med at arbeidet med ny verneplan forseres. Ferdigstillelsen av ny E134 som omkjøringsvei forbi Kongsberg skaper dessuten nye utfordringer for bysentrum, som f.eks. tilgjengelighet for ønsket bruk av sentrum for innbyggere og tilreisende. Vi venter fremdeles på kommunens gjennomføring av Kongsberglistas forslag om informasjonstavler på toppen av Drammensveien og skilting for øvrig.