Rett før jul vedtok fylkestinget omsider Vikens banebrytende regionale planstrategi. Med det ble et viktig grønt nyttårsønske for Viken oppfylt!

Å slå sammen planverkene til Østfold, Akershus og Buskerud, som nå har blitt Viken, samtidig som vi skal se fremover og tenke bærekraft i et generasjonsperspektiv, er en krevende øvelse. Særlig når dette skal være planen som skal sette retning ikke bare for fylkeskommunen, men for hele Viken-samfunnet.

Midt oppi det hele oppsto det så en pandemi, som både har vanskeliggjort planprosessene, og skapt økt usikkerhet om fremtiden. Erfaringene med korona gjør at vi fremover neppe helt går tilbake til slik vi levde for under et år siden. Tiden med hjemmekontor og nettmøter har gitt den digitale utviklingen et spark bak, og gjort at mange har sett at det i mange yrker er fornuftig å fortsette å jobbe noe mer desentralisert enn før, selv om vi mennesker også er sosiale vesener som i lengden ikke trives med for mye isolasjon. Men selv en passende balanse får betydning for skoleplaner, arbeidsplasser og transportbehov.

Så skaper korona usikkerhet om hva vi kan forvente de nærmeste årene. Derfor er det bra at det planlegges evaluering og kanskje justering av planstrategien i løpet av perioden. Verden endrer seg raskt. Også arbeidet med bærekraftmålene er nybrottsarbeid hvor det kan bli nødvendig å justere kursen, og klima- og naturkrisen forsterker seg raskt.

Med dagens forbruk og livsstil hadde vi trengt flere jordkloder. Dagens overforbruk er et slags tyveri fra kommende generasjoner, og en direkte årsak til klima- og naturkrisen. Fortsetter verden som nå vil vi i lengden ikke ha noe trygt Viken. Uten å ta inn over oss at planeten har noen tålegrenser så er det vanskeligere å ta vare på velferd og frihet og annet vi setter høyt.

Vi må regne med at forskere stadig vil justere og forbedre sine beregninger når det gjelder hva som er kritiske faktorer for planetens tålegrenser, og i enda større grad hva som er de beste måtene å oppnå dette på. Likevel må vi være krystallklare på at vi i lengden ikke har noe annet valg enn å bestrebe oss på å klare dette. Jeg er dermed glad for at fylkestinget i Viken nå har vedtatt det banebrytende målet om å skape et bærekraftig lavutslippsamfunn innen planetens tålegrenser innen 2030. Vi må gjerne ønske oss vekst, men et spørsmål er da hva slags vekst. Generelt er vekst i ressursbruk og utslipp neppe bærekraftig. Dermed er det viktig at planen også setter fokus på sirkulærøkonomi.

Jeg er også glad for at planstrategien trekker frem økt livskvalitet for innbyggerne våre som et sentralt mål, og som et sentralt element i planarbeid fremover. Vi må altså både ta inn over oss det globale – og vi skal skape mest mulig gode og trygge lokalsamfunn her i Viken. Dette må også få konsekvenser for den kommende regionale planen for areal og mobilitet, som må ta sterkere inn over seg andre forhold enn de eksisterende planer har gjort. Vi må nå se til at slike planer også virker positivt for både livskvalitet, sosiale forhold rundt knutepunkt, klimatilpasning, matsikkerhet og en rekke andre forhold.

Viken har et særlig ansvar når vi favner nesten en firedel av Norges befolkning, og store deler av Østlandet. Hva vi gjør har dermed stor betydning, ikke bare for våre områder av Norge, men også for nasjonale mål. Vi skal rett og slett utvikle bærekraftsamfunnet, i et generasjonsperspektiv, og den regionale planen tar viktige skritt i retning av det.

Så er det slik at FN har satt året 2030 som året verdenssamfunnet skal nå bærekraftmålene. Det er et godt tidsperspektiv også for oss for at vi skal klare en nødvendig omlegging mot et lavutslippssamfunn, samtidig som vi gjør det vi kan for at Vikens innbyggere likevel kan oppleve en styrket velferd og livskvalitet.