Nore og Uvdal Frp ønsket å ta vare på Numedals største monument for inntoget av industrien i dalen vår. I 1906 vedtar storting oppkjøp av Norefallene. Numedalsbanen ble vedtatt bygget på grunnlag av utbyggingen av Norefallene som ville gi Norge Energi.

Nore Fossekompani selger i 1907 Norefallene til staten.

Byggingen av jernbanen ble vedtatt høsten 1918 som følge av utbyggingen av kraftverket NORE 1. dette var Nord-Europas største kraftverk og av stor nasjonal verdi. Det var nødvendig å bygge Numedalsbanen for å bygge Nore 1. 1919 startet planleggingen og ingeniørene sine arbeider. Fra 1920 frem til 1927 pågikk anleggsarbeidene på ekte rallarvis.

Det ble boret, sprengt fjell, hugget stein for muring av grøfter, stikkrenner, skjæringer og tunnelportaler. Alt for det meste med håndmakt. Det er unikt å ha et sånt fredet monument i Numedal - Dalen vi er så glad i.

Man kan stille spørsmål om vi i dagens byråkrati og samfunn hadde klart å bygge en bane med våres teknologi og redskap, ti mil jernbane på sju år det kan dagens innbyggere takke numedalsbanens ingeniører og rallere for, flere av dalens og sidedalers slektninger har aner fra disse arbeiderne i dag.

Frp vil ta vare på historien over Industriens inntog i kommunen som er grunnlaget for Nore Og Uvdal i dag: Bygging av Numedalsbanen og utbygging av Norefallene. Frp vil i kommende periode være en sterk pådriver for å føre dialog med Bane Nor og statsforvalter for å stoppe forfallet av Numedalsbanen og ta vare på vårt fredede kulturminne for å igjen kunne føre veterantog på banen.

Formålet med fredningen lyder: Kulturminnet Numedalsbanen skal bevares som et kulturhistorisk element i landskapet i Numedal, Banens sjeldent høye autentisitetsverdi skal ivaretas.