Personalia

Mats Løchen Mathiassen er 11 år
Mats Løchen Mathiassen er 11 år
Aurora Aune Hovde er 7 år
Aurora Aune Hovde er 7 år
William Sondre er 14 år
William Sondre er 14 år
Jade Isabell Saga er 15 år
Jade Isabell Saga er 15 år
Peder Sloreby er 8 år
Peder Sloreby er 8 år
Ingrid Tangen Kolve er 12 år
Ingrid Tangen Kolve er 12 år
Ida P. Nilsrud er 11 år
Ida P. Nilsrud er 11 år
Elias Kjær Finnerud er 10 år
Elias Kjær Finnerud er 10 år
Helga Kristine Wærp er 11 år
Helga Kristine Wærp er 11 år
Celine Trondsen er 18 år
Celine Trondsen er 18 år
Nina Myhra Landerud er 16 år
Nina Myhra Landerud er 16 år
Maren Felde Løvberg er 16 år
Maren Felde Løvberg er 16 år